Keresés a Bibliában

39Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. 40Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. 41Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmoccant a magzat a méhében. Erzsébet eltelt Szentlélekkel, 42és hangos szóval így kiáltott:
– Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! 43Hogyan lehetséges, hogy az én Uram anyja jön hozzám? 44Mert íme, amint meghallottam köszöntésed hangját, ujjongva moccant meg méhemben a magzat. 45Boldog, aki hitt abban, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.
46Mária pedig ezt mondta:

Szívem magasztalja az Urat,
47és lelkem ujjong Isten, az én Szabadítóm előtt,
48mert rátekintett szolgálója megalázottságára.
Íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék,
49mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas.
Szent az ő neve,
50és irgalma nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.
51Megmutatta karjának erejét,
szétszórta a szívükben gőgösöket.
52A hatalmasokat ledöntötte trónjukról,
és a megalázottakat felemelte.
53Az éhezőket ellátta javakkal,
és üres kézzel küldte el a bővelkedőket.
54Felkarolta szolgáját, Izraelt
megemlékezvén irgalmáról,
55amint megígérte atyáinknak,
Ábrahámnak és utódainak mindörökre.

56Mária vele maradt mintegy három hónapig, aztán visszatért otthonába.

KNB SZIT STL BD RUF KG