Keresés a Bibliában

39Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban, nagy sietséggel méne a hegységbe, Júdának városába; (Mát 4,13;Márk 1,21.25) 40És beméne Zakariásnak házába, és köszönté Erzsébetet. (Mát 13,57) 41És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében; és betelék Erzsébet Szent Lélekkel; (Ésa 8,20) 42És fennszóval kiálta, mondván: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. (1Kir 17,9.10.16) 43És honnét van ez nékem, hogy az én Uramnak anyja jön én hozzám? (2Kir 5,9.10.14) 44Mert ímé, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezde repesni az én méhemben. (Mát 18,7) 45És boldog az, a ki hitt; mert beteljesednek azok, a miket az Úr néki mondott. (Mát 18,6; Márk 9,42) 46Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat, (Mát 18,15-17) 47És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. (Ján 6,14.5Móz;18,18) 48Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára; mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. (Mát 7,29) 49Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas; és szent az ő neve! (Zsolt 99,3) 50És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, a kik őt félik. (Zsolt 103,11) 51Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszté az ő szívök gondolatában felfuvalkodottakat. (Ésa 52,10) 52Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel. 53Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. (1Sám 2,5) 54Felvevé Izráelnek, az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról. (Ésa 41,8-10;54,5; Jer 31,3.20) 55(A miképen szólott volt a mi atyáinknak), Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké! (1Móz 12,3;17,7;18,18) 56Marada pedig Mária Erzsébettel mintegy három hónapig; azután haza tére.

KNB SZIT STL BD RUF KG