Keresés a Bibliában

2

1Fújjátok meg a harsonát Sionban,
fújjatok riadót szent hegyemen,
rendüljön meg az ország minden lakója,
mert jön az Úr napja;
mert közel van!

2Jön a sötétség és a homály napja,
a felhő és a vihar napja,
mint a hegyekre boruló szürkület,
jön egy nagyszámú és erős nép.
Nem volt hozzá hasonló ősidőktől fogva,
s utána sem lesz többé nemzedékek nemzedékén át!

3Színe előtt tűz emészt,
és utána láng perzsel.
Mint a gyönyörűség kertje,
olyan a föld előtte,
és kietlen pusztaság utána;
senki sem menekülhet meg előle.

4Alakjuk olyan, mint a lovak alakja,
s úgy száguldanak, mint a lovasok.

5Hangjuk olyan, mint a szekerek robogása
a hegyek tetején,
mint a tarlót emésztő tűz lángjának sistergése.
Olyanok ők, mint hatalmas, harcra kész nép:

6színe előtt gyötrelem fogja el a népeket,
minden arc magába gyűjti pírját.

7Úgy száguldanak, mint a hősök,
megmásszák a falakat, mint a harcos férfiak;
mindegyik a maga útján halad,
nem térnek le útjukról.

8Egyik sem akadályozza a másikat,
mindegyik a maga ösvényén halad;
még a fegyvereken is keresztültörnek,
nincs akadály előttük.

9Betörnek a városba,
felfutnak a falra,
felmásznak a házakba,
és behatolnak az ablakon, mint a tolvaj.

10Színe előtt megremeg a föld,
megmozdulnak az egek;
nap és hold elsötétedik,
s a csillagok visszatartják fényüket;

11s az Úr hallatja mennydörgését
az ő seregének színe előtt;
mert igen nagy az ő tábora,
s mert hatalmasak, akik parancsát végrehajtják.
Bizony nagy az Úr napja, és fölötte rettenetes;
ki viselheti el?

12»Nos tehát – mondja az Úr –,
térjetek hozzám teljes szívetekből,
böjttel, sírással és jajgatással.

13Szaggassátok meg szíveteket,
nem pedig ruhátokat,
és térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez,
mert jóságos ő és irgalmas,
türelmes és nagyirgalmú,
és szánakozik a bajok felett.«

14Ki tudja, hátha ismét megtér és elfelejt,
s áldást hagy hátra maga után,
étel- és italáldozatot az Úr, a ti Istenetek számára?

15Fújjátok meg a harsonát Sionban,
hirdessetek szent böjtöt,
rendeljetek el ünnepet,

16gyűjtsétek össze a népet,
szenteljétek meg a gyülekezetet,
hívjátok egybe a véneket,
gyűjtsétek össze a gyermekeket és a csecsemőket;
jöjjön ki hálószobájából a vőlegény,
és nászházából a menyasszony.

17Sírjanak az előcsarnok és az oltár között a papok,
az Úr szolgái, és mondják:
»Könyörülj, Uram, könyörülj népeden;
ne engedd, hogy gyalázzák örökrészedet,
és uralkodjanak rajta a nemzetek!«
Miért mondanák a népek között:
»Hol van az ő Istenük?«

18Ekkor az Úrban féltő szeretet ébredt országa iránt,
és megkegyelmezett népének.

19És így felelt az Úr népének:
»Íme, én küldök nektek
gabonát, bort és olajat,
úgyhogy jóllakhattok velük,
és nem teszlek ki többé titeket
a nemzetek gyalázkodásának.

20És eltávolítom tőletek az északi ellenséget,
és járatlan és puszta földre űzöm őt;
előőrsét a keleti tengerbe,
utóvédjét a nyugati tengerbe vetem,
és felszáll büdössége,
felszáll rothadásának bűze,
mert kevélyen cselekedett.

21Ne félj, ország!
Ujjongj és örvendj,
mert nagy dolgokat vitt végbe az Úr!

22Ne féljetek, ti állatai a földnek,
mert sarjadnak immár a puszta legelői!
A fa megtermi gyümölcsét,
a fügefa s a szőlő megadja termését.

23Sion fiai, ti is ujjongjatok,
és örvendezzetek az Úrban, a ti Istenetekben,
mert megadta nektek az igazság esőjét,
és korai meg késői esőt hullat rátok, mint egykor.

24És megtelnek a szérűk gabonával,
és árad a sajtókból a bor meg az olaj.

25És kárpótollak titeket azokért az esztendőkért,
amelyeket elpusztított a sáska, a cserebogár, az üszög és a hernyó,
az én nagy seregem, melyet ellenetek küldtem.

26Jóllakásig eszitek majd ennivalótokat,
és áldjátok az Úrnak, Isteneteknek nevét,
aki csodálatos dolgokat cselekedett veletek;
és népem soha többé meg nem szégyenül.

27Akkor majd megtudjátok,
hogy én Izrael közepette vagyok,
és én, az Úr, vagyok a ti Istenetek, és nem más,
és népem soha többé meg nem szégyenül.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,1 Nem világos, hogy a csapás egy sáskajárás, ellenséges betörés, vagy a végső ítélet leírása-e.

2,20 Utalás a Holt-tengerre és a Földközi-tengerre.

Előző fejezet Következő fejezet