Keresés a Bibliában

5 1Járjátok el Jeruzsálem utczáit, és nézzétek csak és tudjátok meg és tudakozzátok meg annak piaczain, ha találtok-é egy embert; ha van-é valaki, a ki igazán cselekszik, hűségre törekszik, és én megbocsátok néki! (Ésa 1,4;10,21;48,1) 2Még ha azt mondják is: Él az Úr! bizony hamisan esküsznek! (Ésa 1,4.10.21) 3Uram! a te szemeid avagy nem a hűségre néznek-é? Megverted őket, de nem bánkódtak; tönkre tetted őket, de nem akarják felvenni a dorgálást; orczáik keményebbekké lettek a kősziklánál; nem akartak megtérni. (Jer 9,15.16) 4Én pedig ezt mondom vala: Bizony szerencsétlenek ezek; bolondok, mert nem ismerik az Úrnak útját, Istenöknek ítéletét! (Jer,5 21. Jer. 8,7. 5 Móz. 32,28.) 5Elmegyek azért a főemberekhez, és beszélek velök; hiszen ők ismerik az Úrnak útját, Istenöknek ítéletét! Ámde ők törték össze egyetemlegesen az igát, és tépték le a köteleket! (Jer 6,13) 6Azért széttépi őket az oroszlán az erdőből, elpusztítja őket a puszták farkasa, párducz ólálkodik az ő városaik körül; a ki kijön azokból, mind szétszaggattatik; mert megsokasodtak az ő bűneik, és elhatalmasodtak az ő hitszegéseik. (Hab 1,7-9.1Móz;49,27) 7Oh, miért bocsátanék meg néked? Fiaid elhagytak engem, és azokra esküsznek, a kik nem istenek; noha jól tartottam őket, mégis paráználkodtak és tolongtak a parázna házába. (5Móz 32,15) 8Mint a hizlalt lovak, viczkándozókká lettek; kiki az ő felebarátjának feleségére nyerít. (Ezék 22,11) 9Avagy ne büntessem-é meg az ilyeneket, mondja az Úr, és az e féle népen, mint ez, ne álljon-é bosszút az én lelkem? (Jer 5,8.9.29) 10Menjetek fel az ő kerítéseire és rontsátok, de ne tegyétek semmivé egészen! Távolítsátok el az ágait, mert nem az Úréi azok! (Jer 4,27;Ésa 1,21) 11Mert igen hűtelenné lett hozzám az Izráel háza és a Júda háza, azt mondja az Úr! (Jer 52,13.14) 12Megtagadták az Urat, és azt mondták: Nincsen ő, és nem jöhet reánk veszedelem: sem fegyvert, sem éhséget nem látunk! (Ésa 28,15) 13A próféták is széllé lesznek, és nem lesz, a ki beszéljen bennök: így esik az ő dolguk! 14Azért ezt mondja az Úr, a Seregeknek Istene: Miután ti ilyen szóval szóltatok: ímé tűzzé teszem az én igémet a te szádban, ezt a népet pedig fákká, hogy megemészsze őket! (Jer 1,9.10) 15Ímé, én hozok reátok messzünnen való nemzetet, oh Izráel háza! ezt mondja az Úr. Kemény nemzet ez, ős időből való nemzet ez; nemzet, a melynek nyelvét nem tudod, és nem érted, mit beszél! (Hab 1,6;Jer 1,15) 16Tegze olyan, mint a nyitott sír; mindnyájan vitézek. (3Móz 26,23) 17És megemészti aratásodat és kenyeredet; megemészti fiaidat és leányaidat; megemészti juhaidat és ökreidet; megemészti szőlődet és fügédet; erősített városaidat, a melyekben te bizakodol, fegyverrel rontja le. (Hab 1,9.5Móz;28,31-33) 18De még ezekben a napokban sem teszlek benneteket egészen semmivé, azt mondja az Úr. 19Ha pedig az lenne, hogy kérdeznétek: Miért cselekedte mindezt velünk az Úr, a mi Istenünk? akkor azt mondjad nékik: A miképen elhagytatok engem és idegen isteneknek szolgáltatok a ti földeteken: azonképen idegeneknek fogtok szolgálni olyan földön, a mely nem a tiétek. (Jer 16,10.11;5Móz 28,64) 20Hirdessétek ezt a Jákób házában, és hallassátok Júdában, mondván: (Dán 4,14.22) 21Halljátok csak, te bolond és esztelen nép, a kiknek szemeik vannak, de nem látnak; füleik vannak, de nem hallanak! (Jer,5 4.;Jer 6,10; Ésa 6,9.10) 22Nem féltek-é engem? ezt mondja az Úr. Az én orczám előtt nem remegtek-é? Hiszen én rendeltem a fövenyet a tenger határának örök korlátul, a melyet át nem hághat, és ha megrázkódtatják is habjai, de nem bírnak vele, és ha megháborodnak, sem hághatnak át rajta. (Jób 38,8-11) 23De ennek a népnek szilaj és daczos szíve van; elhajlottak és elmentek; (Ésa 1,4) 24És még szívökben sem mondják: Oh, csak félnők az Urat, a mi Istenünket, a ki esőt, korai és késői záport ad annak idejében; az aratásnak rendelt heteit megőrzi számunkra! (2Kor 10,17; Hós 6,6) 25A ti bűneitek fordították el ezeket tőletek, és a ti vétkeitek fosztottak meg titeket e jótól! 26Mert istentelenek vannak az én népem között; guggolva fülelnek, mint a madarászok; tőrt hánynak, embereket fogdosnak. (Ésa 15,18;19,20;3Móz 26,41.42) 27Mint a madárral teli kalitka, úgy vannak teli az ő házaik álnoksággal; ezért lettek nagyokká és gazdagokká! 28Meghíztak, megfényesedtek; eláradtak a gonosz beszédben; az árvának ügyét nem ítélik igaz ítélettel, hogy boldoguljanak; sem a szegényeknek nem szolgáltatnak igazságot. (5Móz 32,15;Ésa 1,23.24; Ámós 5,7;6,12) 29Hát ezeket ne büntessem-é meg, ezt mondja az Úr; az ilyen nemzeten, mint ez, avagy ne álljon-é bosszút az én lelkem? (Ésa 40,19.20;41,24; Hós 4,12) 30Borzadalmas és rettenetes dolgok történnek e földön: 31A próféták hamisan prófétálnak, és a papok tetszésök szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti! De mit cselekesznek majd utoljára?! (Jer 23,25.26; Mik 3,11; Ezék 13,6;22,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet