Keresés a Bibliában

14 1A százhetvenkettedik esztendőben Demetriosz király összegyűjtötte seregét és Médiába ment, hogy segédcsapatokat szerezzen Trifón leverésére. 2Amikor Arszakész, Perzsia és Média királya meghallotta, hogy Demetriosz behatolt országába, kiküldte egyik vezérét, hogy fogja el élve és hozza el hozzá. 3Az el is ment és leverte Demetriosz seregét. Őt magát fogságba ejtette és elvitte Arszakészhez, s az tömlöcbe vetette őt.

4Nyugalma volt Júdea egész országának,
ameddig Simon élt.
Ő a javát kereste nemzetének,
örültek is hatalmának
és dicsőségének minden időben.

5Dicsőségét azzal tetézte,
hogy bevette Joppét, a kikötőt.
Így utat nyitott a tenger szigeteihez.

6Kitolta nemzetének határait,
kiterjesztette hatalmát az országra,

7és számos foglyot szerzett.
Úrrá lett Gézerben, Bétszúrban és a Várban.
Kiszórta a tisztátalanságot onnan,
és nem volt, aki ellene szegüljön.

8Mindenki békességben művelte földjét,
meg is adta termését Júdea földje,
és gyümölcsét a mezők fája.

9A vének, az utcákon ülve,
mindannyian az ország virágzásáról beszéltek,
és díszes katonaruhát öltöttek az ifjak.

10Élelemmel látta el a városokat,
és erősségekké tette őket.
Emlegették is dicső nevét a föld széléig.

11Békét teremtett az országban,
és nagy örömmel örvendezett Izrael.

12Szőlőlugasa és fügefája alatt ült mindenki,
és nem volt, aki megrettentse őket.

13Kifogyott ellenségük az országban,
királyokat tiportak el abban az időben.

14Népének elnyomottait felsegítette mind.
Buzgólkodott a törvényért,
és kiirtott minden istentelent és gonoszt.

15Felékesítette a templomot,
és gyarapította a templom szereit.

16Jonatán halálának híre eljutott Rómába és a spártaiakhoz is. Erre azok nagyon elszomorodtak. 17Amikor azonban arról értesültek, hogy helyette testvére, Simon lett a főpap, és ő uralkodik az egész országon és ennek városain, 18megírták neki érctáblákon, hogy megújítják vele azt a barátságot és szövetséget, amit testvéreivel, Júdással és Jonatánnal kötöttek. 19Ezt azután felolvasták a népgyűlés előtt Jeruzsálemben. Annak a levélnek a mása, amelyet a spártaiak küldtek, a következő: 20»A spártaiak főemberei és városai üdvözlik testvéreiket: Simon főpapot, a véneket, a papokat és a zsidók többi népét! 21A követek, akiket népünkhöz küldtetek, hírt hoztak nekünk dicsőségetekről, tisztességetekről és örömötökről, mi pedig megörültünk jövetelüknek. 22Szavaikat így vettük fel a nép határozatai közé: ‘Numéniosz, Antióchosz fia és Antipater, Jázon fia, mint a zsidók követei, hozzánk jöttek, hogy megújítsák velünk a régi barátságot.’ 23Erre úgy határozott a nép, hogy ünnepélyesen fogadja a férfiakat, és jelentésüket a nép nyilvántartott okirataiba jegyzik bele, emlékezetül a spártai nép számára. Simon főpap részére pedig másolatot készítettünk róla.« 24Simon ezután Rómába küldte Numénioszt ezer mína súlyú nagy aranypajzzsal, hogy megszilárdítsa velük a szövetséget.
25Amikor a nép értesült ezekről a dolgokról, így szólt: »Hogyan is fejezzük ki hálánkat Simonnak és fiainak? 26Talpra állította ugyanis testvéreit, visszaverte tőlük Izrael ellenségeit és visszaadták neki szabadságát!« Ezt érctáblákra vésték és oszlopra függesztették a Sion hegyen. 27Az emlékirat így hangzott: »A százhetvenkettedik esztendőben, Elul havának tizennyolcadik napján, Simon főpapnak, Isten népe fejedelmének harmadik esztendejében 28a papok, a nép, a nemzetségfők és az ország véneinek nagygyűlésén ezt hirdették ki: Az országunkban gyakran dúló harcokban 29Simon, Matatiás fia Járib fiai közül, valamint a testvérei kockára tették életüket és szembeszálltak népük ellenségeivel szentélyük megmaradásáért és a törvényért. Ezzel nagy dicsőséget szereztek nemzetüknek. 30Jonatán maga köré gyűjtötte népét és főpapjukká lett, amíg csak meg nem tért népéhez. 31Ekkor ellenségeik azt tervezték, hogy összetiporják és elpusztítják országukat és kinyújtják kezüket szentélyük ellen. 32Ám Simon ellenállt nekik és küzdött nemzetéért. Sok pénzt fordított arra, hogy felfegyverezze és zsolddal lássa el népének bátor férfiait. 33Megerősítette Júdea városait, valamint a Júdea határán lévő Bétszúrt, amely azelőtt fegyvertára volt az ellenségnek, és zsidó őrséget helyezett el benne. 34Megerősítette Joppét is a tengerparton, továbbá Gézert Asdód határában, ahol azelőtt ellenség tanyázott. Zsidókat telepített oda, és elhelyezett bennük mindent, ami eltartásukhoz szükséges volt. 35Amikor aztán a nép látta Simon viselt dolgait és azt a dicsőséget, amelyet nemzetének iparkodott szerezni, mindezekért a tetteiért, jámborságáért és nemzetéhez való hűségéért, valamint azért a törekvéséért, hogy minden áron naggyá tegye népét, vezérükké és főpapjukká választották. 36Az ő napjaiban, az ő keze által sikerült kiverni országukból a pogányokat és azokat, akik a Dávid-városban, a jeruzsálemi Várban voltak, ahonnan ki-kirontottak és beszennyeztek mindent a szentély környékén és nagy kárt tettek a tisztaságban. 37Majd zsidó férfiakat helyezett el benne a környék meg a város védelmére, és magasabbra emelte Jeruzsálem falait. 38Demetriosz király megerősítette őt főpapi tisztében, 39hozzá még felvette bizalmasai sorába és magas kitüntetésben részesítette. 40Úgy hallotta ugyanis, hogy a rómaiak barátaiknak, szövetségeseiknek és testvéreiknek nevezték a zsidókat és ünnepélyesen fogadták Simon követeit. 41Továbbá, hogy a zsidók és papjaik azt határozták, hogy ő legyen a fejedelmük és a főpapjuk mindörökké, amíg csak megbízható próféta nem támad. 42Ő legyen a hadvezérük és ő viselje gondját a szentélynek. Ő rendeljen elöljárókat hivatalaik: az ország, a hadsereg és a várak élére. 43Ő viselje gondját a szentélynek, és őrá hallgasson mindenki. Az ő nevében állítsanak ki minden szerződést az országban. Öltsön magára bíbort és aranyat. 44Senkinek se legyen megengedve, se a nép, se a papok közül, hogy bármit is hatálytalanítson ezekből, vagy ellene szegüljön szavának, az ő megkerülésével gyűlést hívjon össze az országban, bíbort öltsön, és arany boglárt viseljen. 45Aki ez ellen vét vagy bármit is meghiúsít belőle, büntetést von magára.« 46Úgy tetszett tehát az egész népnek, hogy ebben állapodjanak meg Simon javára, és így cselekedjenek. 47Simon ráállt és beleegyezett abba, hogy ő legyen a főpap és a fejedelem, a zsidó nemzet és a papság feje, és élén álljon mindennek. 48Azt is határozták, hogy érctáblára vésik ezt az írást, és felállítják egy feltűnő helyen a szentély környékén. 49A kincstárban pedig egy másolatot helyeznek el róla, hogy ez Simonnak és fiainak birtokában legyen.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

14,2 Arszakész (= I. Mitridatész, Kr. e. 171-138) a Pártusok birodalmának megalapítója.

14,4 Dicsőítő ének a Makkabeusokról. A dicső kort prófétai utalásokkal írja le (vö. Zak 8,12; 8,4-5; Mik 4,4).

14,24 1000 mína: 68 kg.

14,25 A Makkabeusok hatalmának véglegesítése, főpapi tisztjük örökletessé tétele (ekkora hatalma Dávidnak sem volt). Érződik azonban az élő isteni szó utáni vágy (41: »amíg csak megbízható próféta nem támad«).

Előző fejezet Következő fejezet