Keresés a Bibliában

2 1Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában. (Hab 1,12-17) 2És felele nékem az Úr, és mondá: Írd fel e látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. (Ésa 4,4.5) 3Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha késik is, bízzál benne; mert eljön, el fog jőni, nem marad el! (Ezék 37,16-22) 4Ímé, felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke; az igaz pedig az ő hite által él. (Róm 1,17) 5És bizony, a bor is megcsal: felgerjed a férfiú és nincsen nyugalma; ő, a ki tátja száját, mint a Seol, és olyan ő, mint a halál: telhetetlen, és magához ragad minden népet és magához csatol minden nemzetet. (Péld 20,1) 6Avagy nem költenek-é ezek mindnyájan példabeszédet róla, és találós mesét reá, mondván: Jaj annak, a ki rakásra gyűjti, a mi nem övé! De meddig? És a ki adóssággal terheli magát! (Zsolt 44,15) 7Avagy nem támadnak-é hirtelen, a kik téged mardossanak, és nem serkennek-é fel, a kik háborgassanak téged? És zsákmányul esel nékik. (Hab 13,17) 8Mivelhogy kifosztogattál sok nemzetet, kifosztanak téged mind a többi népek az emberek véréért, és az országok, városok és minden bennök lakozók ellen való erőszaktételért. (Ésa 33,1; Jer 46,2.13) 9Jaj annak, a ki bűnös szerzeményt szerez házának, hogy magasra rakhassa fészkét, hogy megszabadulhasson a gonosz hatalma elől. (Mik 4,5) 10Házadnak gyalázatára tervezted a sok nép kiirtását, és bűnössé tetted lelkedet. (Hab 2,20) 11Mert a kő is ellened kiált a falból, és a gerenda a fa-alkotmányból visszhangoz néki. (Zsolt 109,6) 12Jaj annak, a ki várost épít vérengzéssel, és a ki várat emel álnoksággal. (Ámós 4,11; Júd 1,9) 13Avagy ímé, nem a Seregek Urától van-é ez, hogy a népek tűznek építenek, és a nemzetek a hiábavalóságnak fáradoznak? 14Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, a miképen a folyamok megtöltik a tengert. (Ésa 61,10) 15Jaj annak, a ki megitatja felebarátját, epédet keverve belé, hogy megrészegítsed őt, hogy láthassad az ő szemérmöket! (2Móz 28,4) 16Gyalázattal telsz meg dicsőség helyett; igyál te is és láttassék szemérmed; reád fordul az Úr jobbjának pohara, és gyalázat borítja el dicsőségedet. (Jer 25,27.28) 17Bizony, a libanoni erőszakoskodás gyászba borít téged, és a vadak pusztítása, a mely rettegteté őket, az emberek véréért és az országon, a városon és annak minden lakosán űzött erőszakosságért. (Ésa 33,1) 18Mit használ a faragott kép, hogy a faragója kifaragta azt? vagy az öntött kép és a mely hazugságot tanít, hogy a képnek faragója bízik abban, csinálván néma bálványokat? (Ésa 11,1; Jer 23,5; Luk 1,78) 19Jaj annak, aki fának mondja: Serkenj fel! néma kőnek: Ébredj fel! Taníthat-é ez? Ímé, borítva van aranynyal és ezüsttel, lélek pedig nincs benne semmi! (Zsolt 118,22) 20Ellenkezőleg az Úr az ő szent templomában, hallgasson előtte az egész föld! (Zsolt 11,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet