Keresés a Bibliában

1 1A teher, a melyet Habakuk próféta látott. (Jel 6,4.5) 2Meddig kiáltok még oh Uram, és nem hallgatsz meg! Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg! (Zsolt 13,2) 3Miért láttatsz velem hamisságot, és szemléltetsz nyomorgatást? Pusztítás és erőszak van előttem, per keletkezik és versengés támad! 4Azért inog a törvény, és nem érvényesül az igaz ítélet; mert gonosz hálózza be az igazat, azért származik hamis ítélet! (Jób 21,7; Jer 12,1) 5Nézzetek szét a népek között, vizsgálódjatok és csodálkozással csodálkozzatok, mert oly dolgot cselekszem a ti napjaitokban, mit el sem hinnétek, ha beszélnék! (Jer 25,12) 6Mert ímé, feltámasztom a Káldeusokat, a kegyetlen és vakmerő nemzetet, a mely eljárja a földet széltében, hogy hajlékokat foglaljon el, a melyek nem az övéi. (Ésa 62,11.12; Máté 21,5) 7Rettenetes és iszonyatos ez, maga szerzi törvényét és hatalmát. (Mik 5,4.5; Zsolt 2,8) 8És lovai serényebbek a párduczoknál, és gyorsabbak az estveli farkasoknál, és előtörtetnek az ő lovasai; és az ő lovasai messziről jőnek, repülnek, mint a zsákmányra siető keselyű. (Jer 5,6) 9Mindnyája ragadományért jön, arczuk előre néz, és annyi foglyot gyűjt, mint a föveny. (Hab 16,24.25; Márk 8,34; Luk 9,23;14,27) 10Kaczag ez a királyokon, és a fejedelmek néki nevetség, minden erősséget csak nevet, töltést emel és megostromolja azt. (Hab 16,25; Márk 8,35; Luk 9,24;17,33; Ján 12,25) 11Majd tovaszáll viharként és elvonul és bűnbe esik; ő kinek istene az ő hatalma. (Hab 18,5; Luk 9,48; Ján 13,20) 12Avagy nem te vagy-é Uram, öröktől fogva az én Istenem, Szentem? Nem veszünk el! Ítéletre rendelted őt, oh Uram, fenyítőül választottad őt, én erősségem! 13Tisztábbak szemeid, hogysem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted: miért szemléled hát a hitszegőket? és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat?! (Jób 34,12) 14Olyanokká teszed az embert, mint a tenger halai, és mint a csúszómászó állatok, a melyeknek nincsen vezérök? 15Mindnyáját kivonsza horoggal, gyalomjába keríti, és hálójába takarítja be őket; ezért örül és vígad. (Zsolt 68,10; Ésa 43,19) 16Ezért áldozik gyalomjának, és füstöl az ő hálójának, mert ezekkel kövér az ő része, és zsíros az ő eledele. (Jer 10,8.9) 17Vajjon azért ürítheti-é gyalmát, és szüntelen ölheti-é a nemzeteket kímélet nélkül?!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet