Keresés a Bibliában

9 1Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, (Mát 1,1-16; Luk 3,23-31) 2Kére ő tőle leveleket Damaskusba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. (Gal 4,13) 3És a mint méne, lőn, hogy közelgete Damaskushoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből: (Csel 22,6;26,12.13) 4És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? (Ezék 3,23) 5És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, a kit te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod. (1Kor 1,2) 6Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. (Eféz 5,20.1Thess;1,2) 7A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva. (Luk 4,16.17) 8Felkele azonban Saulus a földről; de mikor felnyitá szemeit, senkit sem láta, azért kézenfogva vezeték be őt Damaskusba. (1Thess 3,10) 9És három napig nem látott, és nem evett és nem ivott. (Csel 7,17.2Móz;1,7.9;2Móz 6,6;12,41) 10Vala pedig egy tanítvány Damaskusban, névszerint Ananiás, és monda annak az Úr látásban: Ananiás! Az pedig monda: Ímhol vagyok Uram! (2Móz 16,2.35; Zsolt 95,10) 11Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj el az úgynevezett Egyenes utczába, és keress föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzusi embert, mert ímé imádkozik. (Csel 21,39) 12És látá Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú beméne hozzá és kezét reá veté, hogy lásson. (Bir 2,16;3,9) 13Felele pedig Ananiás: Uram, sok embertől hallottam e férfiú felől, mily sok bosszúsággal illeté a te szenteidet Jeruzsálemben: (1Sám 8,5;1Sám 9,15.17;10,1) 14És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a te nevedet segítségül hívják. (1Sám 13,13.14; Zsolt 89,21.22) 15Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt. (Csel 25,10.12;26,1;Csel,9 20. 29.) 16Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. (2Kor 11,23-33) 17Elméne azért Ananiás és beméne a házba, és kezeit reá vetvén, monda: Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, a ki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyiljanak és beteljesedjél Szent Lélekkel. (Luk 3,15.16; Ján 1,20) 18És azonnal mintegy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyeré látását; és felkelvén, megkeresztelkedék; (Csel 2,39;3,26;5,20;10,36) 19És miután evett, megerősödék. Vala pedig Saulus a damaskusi tanítványokkal néhány napig. (Gal 1,17) 20És azonnal prédikálá a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten Fia. (Luk 23,14-23; Ján 18,38) 21Álmélkodnak vala pedig mindnyájan, a kik hallák, és mondának: Nem ez-é az, a ki pusztította Jeruzsálemben azokat, a kik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz? (Gal 1,23) 22Saulus pedig annál inkább erőt vőn, és zavarba hozta a Damaskusban lakó zsidókat, bebizonyítván, hogy ez a Krisztus. (Csel 5,18-19;12,6-10) 23Több nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartának, hogy őt megöljék: (Luk 24,36-42; Ján 20,1; Ján 21,1;Csel 1,8;3,15;10,40.41) 24De tudtára esék Saulusnak az ő leselkedésök. És őrizék a kapukat mind nappal, mind éjjel, hogy őt megöljék; (Csel 3,22-26.1Móz;22,18) 25A tanítványok azért vevén őt éjjel, a kőfalon bocsáták alá, leeresztve egy kosárban. (2Kor 11,32.33) 26Mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni; de mindnyájan féltek tőle, nem hivén, hogy ő tanítvány. (Gal 1,18) 27Barnabás azonban maga mellé vevén őt, vivé az apostolokhoz, és elbeszélé nékik, mint látta az úton az Urat, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaskusban nagy bátorsággal a Jézus nevében. (Zsolt 16,10; Csel 2,27.31) 28És ki- és bejáratos vala köztük Jeruzsálemben: (1Kir 2,10; Csel 2,29) 29És nagy bátorsággal tanítván az Úr Jézusnak nevében, beszél, sőt vetekedik vala a görög zsidókkal; azok pedig igyekeznek vala őt megölni. 30Megtudván azonban az atyafiak, levivék őt Czézáreába, és elküldék őt Tárzusba. (Gal 1,21) 31A gyülekezeteknek tehát egész Júdeában, Galileában és Samariában békességök vala; épülvén és járván az Úrnak félelmében és a Szent Léleknek vígasztalásában, sokasodnak vala. (Mát 7,2; Ján 8,7; Róm 14,10) 32Lőn pedig, hogy Péter, mikor mindnyájukat bejárá, leméne a Liddában lakozó szentekhez is. (Hab 1,5) 33Talála pedig ott egy Éneás nevű embert, ki nyolcz esztendő óta ágyban fekszik vala, ki gutaütött vala. (Csel 22,25-29) 34És monda néki Péter: Éneás, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus: kelj föl, vesd meg magad az ágyadat! És azonnal felkele. (2Pét 3,9.15) 35És láták őt mindnyájan, kik laknak vala Liddában és Sáronban, kik megtérének az Úrhoz. (Mát 23,15; Csel 2,10;6,5;10,2;13,16.26;Csel 11,23) 36Joppéban pedig vala egy nőtanítvány, névszerint Tábitha, mely megmagyarázva Dorkásnak, azaz zergének mondatik: ez gazdag vala jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott. (Jób 34,11.12; Zsolt 62,13; Mát 16,27.2Kor;5,10) 37Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén, meghala: és miután megmosták őt, kiteríték a felházban. (1Thess 2,2) 38Mivelhogy pedig Lidda Joppéhoz közel vala, a tanítványok meghallván, hogy Péter ott van, küldének két férfiút ő hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk. (Csel 13,26;Csel 18,6;28,28; Mát 8,10-12) 39Felkelvén azért Péter, elméne azokkal. Mihelyt oda ére, felvezeték őt a felházba: és elébe állának néki az özvegyasszonyok mindnyájan sírva és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, melyeket Dorkás csinált, míg velük együtt volt. (Ésa 49,6; Márk 16,15; Luk 2,32) 40Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imádkozék; és a holt testhez fordulván, monda: Tábitha, kelj fel! Az pedig felnyitá szemeit; és meglátván Pétert, felüle. (2Kir 4,33.36;Ján 11,43) 41És az kezét nyújtva néki, felemelé őt; és beszólítván a szenteket és az özvegyasszonyokat, eleikbe állatá őt elevenen. (1Thess 2,15.16) 42És tudtára lőn az egész Joppénak; és sokan hivének az Úrban. 43És lőn, hogy ő több napig marada Joppéban egy Simon nevű tímárnál. (Mát 10,14; Márk 6,11; Luk 9,5;10,11; Csel 18,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet