Keresés a Bibliában

8 1Saulus pedig szintén javallta az ő megöletését. És támada azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlának Júdeának és Samáriának tájaira, az apostolokat kivéve. (Csel 22,20;Csel 11,19) 2Istvánt pedig eltakaríták kegyes férfiak, és nagy sírást tőnek ő rajta. (Csel 9,30) 3Saulus pedig pusztítá az anyaszentegyházat, házról-házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva, tömlöczbe veti vala. (Csel 9,1;22,4.19; Gal 1,13) 4Amazok annakokáért eloszolván, széjjeljártak, hirdetve az ígét. (Mát 10,23) 5És Filep lemenvén Samária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust. (Csel 6,5;21,8) 6A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, a miket Filep mondott, hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék. (Csel 5,15.16; Márk 16,17.18) 7Mert sokakból, kikben tisztátalan lelkek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula. (Csel 15,2.4.6;21,18;Csel 12,25) 8És lőn nagy öröm abban a városban. (Mát 13,55; Gal 1,19;2,12; Csel 21,18) 9Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván: (Csel 13,6;19,13.14) 10Kire mindnyájan figyeltek, kicsinytől nagyig, mondván: Ez az Istennek ama nagy ereje! (2Móz 12,18) 11Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket. 12De miután hittek Filepnek, a ki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok. (Márk 16,18; Luk 10,19) 13És Simon maga is hűn, és megkeresztelkedvén, Fileppel tarta; és látván, hogy jelek és nagy erők lesznek, álmélkodik vala. (Csel 14,11-13) 14Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten ígéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost; (Ján 4,39-42) 15Kik mikor lementek, könyörögtek érettük, hogy vegyenek Szent Lelket: (3Móz 17,13.5Móz;12,16;1Móz 9,4-5.3Móz;3,17;7,26;17,10-14;19,26.5Móz;12,16.23-25;15,23) 16Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. (Márk 16,18) 17Akkor kezeiket reájuk veték, és vőnek Szent Lelket. (Csel 19,1-6) 18Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szent Lélek, megkínálá őket pénzzel, (Dán 6,22) 19Mondván: Adjátok nékem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem kezeimet, Szent Lelket vegyen. (Csel,8 25. Csel 13,5. 13. 15,37. 39. Kol. 4,10. Filem. 1,24. 2 Tim. 4,11. 1 Pét. 5,13.) 20De Péter monda néki: A te pénzed veled együtt veszszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető. 21Nincsen néked részed, sem örökséged e dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt. (Csel 14,19) 22Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsáttatik néked szívednek gondolatja. 23Mert látom, hogy te keserűséges méregben és álnokságnak kötelékében leledzel. 24Felelvén pedig Simon, monda: Könyörögjetek ti énérettem az Úrnak, hogy semmi azokból, a miket mondtatok, reám ne jőjjön. (Csel 15,13;21,18; Gal 1,19;2,9.12) 25Azok annakokáért, minekutána bizonyságot tettek, és hirdették az Úrnak ígéjét, megtérének Jeruzsálembe, és a Samaritánusoknak sok falujában prédikálák az evangyéliomot. 26Az Úrnak angyala pedig szóla Filepnek, mondván: Kelj fel és menj el dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez. (Csel 25,11) 27És felkelvén, elméne. És ímé egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője vala, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe; (1Kir 8,41.42) 28És visszatérőben volt és az ő szekerén ül vala, és olvasá Ésaiás prófétát. 29Monda pedig a Lélek Filepnek: Járulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez! (Csel 24,5.14;Luk 2,34) 30Filep azért oda futamodván, hallá, a mint az Ésaiás prófétát olvassa vala. És monda: Vajjon érted-é, a mit olvasol? (2Sám 24,15-17.2Kir;19,35;Csel 10,26;14,14.15; Jel 19,10) 31Ő pedig monda: Mimódon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem? És kéré Filepet, hogy felhágván, üljön mellé. (Csel 6,7;19,20; Ésa 55,10.11; Kol 1,6) 32Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez vala: Mint juh viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképen nem nyitotta fel az ő száját. (Ésa 53,7.8) 33Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el? mert elvétetik a földről az ő élete. (Csel 13,13) 34Felelvén pedig a komornyik Filepnek, monda: Kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta? Magáról-é, vagy más valakiről? (Csel 9,15; Róm 1,1; Gal 1,15) 35Filep pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson, hirdeté néki a Jézust. (Csel 6,6.4Móz;8,10;27,18.5Móz;34,9.1Tim;4,14.2Tim;1,6) 36Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez; és monda a komornyik: Ímhol a víz: mi gátol, hogy megkeresztelkedjem? 37Filep pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia. (Mát 16,16; Ján 6,69) 38És megállítá a szekeret; és leszállának mindketten a vízbe, Filep és a komornyik; és megkeresztelé őt. (Csel 8,9) 39Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak Lelke elragadá Filepet; és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább méne az ő útján örömmel. (1Kir 18,12.2Kir;2,16; Ezék 3,14) 40Filep pedig találtaték Azótusban; és széjjeljárva hirdeté az evangyéliomot minden városnak, míglen Czézáreába juta. (1Móz 3,15;49,10; Ésa 7,14;9,6.7;53,1-12)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet