Keresés a Bibliában

1 1Pál, Jézus Krisztusnak apostola, Isten akaratából, a Krisztus Jézusban való életnek ígérete szerint, (Eféz 1,1) 2Timótheusnak, az én szeretett fiamnak: kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. (Ján 1,1.3; Kol 1,16) 3Hálát adok az Istennek, a kinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen gondolok reád könyörgéseimben éjjel és nappal, (Csel 24,16) 4Kívánván téged látni, megemlékezvén a te könyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjem be; (2Tim 5,5) 5Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nélkül való hit, a mely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában; meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. (Csel 16,1) 6Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, a mely benned van az én kezeimnek rád tétele által. (1Thess 5,19.1Tim;4,14) 7Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. (Róm 8,15) 8Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő foglyát; hanem együtt szenvedj az evangyéliomért Istennek hatalma szerint. (Luk 9,26) 9A ki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte, (Eféz 1,4-6) 10Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, a ki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangyéliom által, (Ján 11,25.26;1Kor 15,55.57; Zsid 2,14) 11Amelyre nézve tétettem én hirdetővé és apostollá és pogányok tanítójává. (3Móz 16,3-16;2Tim 9,14) 12A miért szenvedem ezeket is: de nem szégyenlem; mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra. (Mát 25,31-40) 13Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd, a miket én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. (Zsolt 110,1) 14A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által. (1Tim 6,20) 15Azt tudod, hogy elfordultak tőlem az Ázsiabeliek mind, kik közül való Figellus és Hermogénes. (Eféz 5,2) 16Az Úr legyen irgalmas az Onesiforus házanépének: mert gyakorta megvidámított engem, és az én bilincsemet nem szégyenlette; (Eféz 6,20) 17Sőt mikor Rómában volt, buzgón keresett engem, meg is talált. (Mát 4,17) 18Az Úr engedje meg néki, hogy találjon irgalmasságot az Úrnál ama napon. És hogy mily nagy szolgálatot tett Efézusban, te jobban tudod. (2Thess 1,7-10)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet