Keresés a Bibliában

3 1Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, a miként ti köztetek is. (1Thess 5,25; Kol 4,3; Zsolt 147,15.2Tim;2,9) 2És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit! (Csel 2,40) 3De hű az Úr, a ki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. (1Thess 5,24.2Tim;2,13) 4Bízunk is az Úrban reátok nézve, hogy megteszitek és meg is fogjátok tenni azokat, a miket parancsolunk. (Gal 5,10.2Kor;7,16.1Thess;5,11) 5Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és Krisztus iránt való állhatatosságra. (2Thess 2,17.1Thess;5,23) 6A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig, rendeljük néktek, atyámfiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitól, a ki rendetlenül él, és nem ama utasítás szerint, a melyet mi tőlünk kapott. (1Thess 4,1.2.1Kor;5,11; Júd 1,23) 7Magatok is tudjátok, mimódon kell minket követni; mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül. (1Thess 1,6.7;2,10) 8Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk terhére. (2Kor 11,7.1Kor;4,12.1Thess;2,9) 9Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy magunkat például adjuk néktek, hogy minket kövessetek. (1Kor 9,4.5; Csel 20,35.1Kor;4,16) 10Mert a mikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. (1Móz 3,19; Mát 10,10; Eféz 4,28.1Thess;4,11) 11Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, a kik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak. (1Tim 5,13; Péld 12,11) 12Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva, a magok kenyerét egyék. (2Thess,3 6. 1 Thess. 4,11. 1 Tim. 2,2.) 13Ti pedig, atyámfiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben. (Gal 6,9.2Kor;4,16) 14Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg; és ne társalkodjatok vele, hogy megszégyenüljön. (2Thess,3 6. 1 Kor. 5,11.) 15De ne tartsátok ellenségnek, hanem intsétek, mint atyafit. (Mát 18,15.3Móz;19,17.1Thess;5,14) 16Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal! (1Thess 5,23; Róm 15,33; Fil 4,9) 17A köszöntést én Pál írom a saját kezemmel, a mi ismertető jegye minden levelemnek. Így írok. (2Thess 2,2.1Kor;16,21; Kol 4,18) 18A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme mindnyájatokkal! Ámen. (1Thess 5,28.2Tim;4,22)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet