Keresés a Bibliában

2 1Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, (1Thess 4,16.17; Mát 24,31; Zsid 10,25) 2Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. (Mát. 24,6. 2Thess,2 15. 2Thess 3,17.) 3Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, (Eféz 5,6; Mát 24,4.10.11.1Tim;4,1.1Ján;2,18; Ján 17,12) 4A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. (Dán 11,36; Ezék 28,1; Ésa 14,13.14) 5Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék? (Csel 17,1) 6És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni. (Mát 25,31-40) 7Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. (2Thess,2 3. 4. Csel. 17,5. 1 Ján. 4,3. 2,18.) 8És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; (Ésa 11,4; Csel 19,15.20) 9A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, (Mát 24,24; Csel 13,13.5Móz;13,1.2) 10És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. (2Kor 2,15) 11És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; (Róm 1,21-28.1Tim;4,1; Ján 5,43) 12Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. (Róm 1,18.32) 13Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, a kiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében; (2Thess 1,3.4; Eféz 1,4.1Thess;1,4) 14A mire elhívott titeket a mi evangyéliomunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. (1Thess 1,5;2,12; Tit 2,14) 15Miért is atyámfiai, legyetek állhatatosak és tartsátok meg a tudományt, a melyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok. (2Thess 3,6.1Kor;11,2.1Thess;4,12.2Tim;3,14) 16Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, a ki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, (Ján 3,16; Tit 3,7.1Pét;1,3) 17Vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben. (1Thess 3,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet