Keresés a Bibliában

3 1Annakokáért, mivelhogy tovább már el nem tűrhetők, jónak ítélénk, hogy magunk maradjunk Athénében, (Csel 17,16) 2És elküldöttük Timótheust, a mi atyánkfiát és Istennek szolgáját és munkatársunkat a Krisztus evangyéliomának hirdetésében, hogy erősítsen titeket és intsen titeket a ti hitetek felől; (1Thess,3 6. 1Thess 1,1. Róm. 16,21. Csel. 14,22.) 3Hogy senki meg ne tántorodjék ama szorongattatások között; mert ti magatok tudjátok, hogy mi arra rendeltettünk. (Eféz 3,13; Jób 4,5; Csel 9,16.2Tim;3,12) 4Mert mikor közöttetek valánk is, előre megmondtuk néktek, hogy szorongattatásnak leszünk kitéve; a mint meg is történt, és tudjátok. (Csel 17,1.5) 5Annakokáért én is, mivelhogy tovább már nem tűrhetém, elküldék, hogy megismerjem a ti hiteteket, ha nem kísértett-é meg valami módon titeket a kísértő, és nem lett-é hiábavaló a mi fáradságunk? (1Thess 2,18.2Kor;2,11; Fil 2,16) 6Most pedig, a mikor megérkezett hozzánk Timótheus ti tőletek, és örömhírt hozott nékünk a ti hitetek és szeretetetek felől, és arról, hogy jó emlékezéssel vagytok irántunk, mindenkor kívánván látni minket, miképen mi is titeket; (Csel 17,15;18,5;1,3.2Thess;1,11;3,5) 7Ezáltal megvígasztalódtunk reátok nézve, atyámfiai, minden mi szorongattatásunk és szükségünk mellett is, a ti hitetek által: (1Thess 2,2.2Kor;7,6) 8Mert szinte megelevenedünk, ha ti erősek vagytok az Úrban. (1Móz 45,27.1Kor;16,13) 9Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek ti érettetek, mindazért az örömért, a melylyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt?! (1Thess 2,19.3Ján.4) 10Mikor éjjel-nappal nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk a ti orczátokat, és kipótolhassuk a ti hitetek hiányait. (1Thess 2,17; Róm 1,10) 11Maga pedig az Isten és a mi Atyánk, és a mi Urunk a Jézus Krisztus egyengesse meg a mi útunkat ti hozzátok! (1Thess 2,18) 12Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, a milyenek vagyunk mi is ti irántatok; (1Thess 4,9;5,15.2Pét;1,7) 13Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, a mikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szenteivel egyetemben. (1Thess 5,23. Fil. 1,10. 1 Kor. 1,7. 2 Thess. 2,1. 17. 1Thess 4,16. 17.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet