Keresés a Bibliában

5Annakokáért én is, mivelhogy tovább már nem tűrhetém, elküldék, hogy megismerjem a ti hiteteket, ha nem kísértett-é meg valami módon titeket a kísértő, és nem lett-é hiábavaló a mi fáradságunk? (1Thess 2,18.2Kor;2,11; Fil 2,16) 6Most pedig, a mikor megérkezett hozzánk Timótheus ti tőletek, és örömhírt hozott nékünk a ti hitetek és szeretetetek felől, és arról, hogy jó emlékezéssel vagytok irántunk, mindenkor kívánván látni minket, miképen mi is titeket; (Csel 17,15;18,5;1,3.2Thess;1,11;3,5) 8Mert szinte megelevenedünk, ha ti erősek vagytok az Úrban. (1Móz 45,27.1Kor;16,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, melyet tanúsítottatok az ő neve iránt, mint a kik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek. (Mát 10,42;25,40)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2 1Atyámfiai ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, a mely van a dicsőség Urában, a mi Jézus Krisztusunkban. (Jak 2,9.1Kor;2,8) 17Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. (Luk 23,31; Péld 11,31; Jer 49,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG