Keresés a Bibliában

3 1Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. (Ján 16,12) 2Téjnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg: (2Pét 2,2; Zsid 5,12.13) 3Mert még testiek vagytok; mert a mikor írigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajjon nem testiek vagytok-é és nem ember szerint jártok-é? (1Kor 1,10.11;11,18) 4Mert mikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; nem testiek vagytok-é? (1Kor 1,12) 5Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig a mint kinek-kinek az Úr adta. (Csel 18,24) 6Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést. (Jak. 1,21. 1Kor 4,15. Csel. 18,1. 4. 8.;Csel 18,24.28) 7Azért sem a ki plántál, nem valami, sem a ki öntöz; hanem a növekedést adó Isten. (2Móz 17,6) 8A plántáló pedig és az öntöző egyek; de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. (Zsolt 62,13; Róm 2,6; Jel 22,12) 9Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. (2Kor 6,1;2,14;Eféz 2,20.1Pét;2,5) 10Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentomot vetettem, de más épít reá. Kiki azonban meglássa mimódon épít reá. (1Kor 15,10;Róm 1,5) 11Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus. (Ésa 28,16; Eféz 2,20) 12Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentomra; (4Móz 21,5.6) 13Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. (Ésa 48,10.1Pét;1,7) 14Ha valakinek a munkája, a melyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. 15Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül. (Róm 11,20-22) 16Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek? (1Kor 6,19.2Kor;6,16; Eféz 2,21.22.1Pét;2,5; Zsid 3,6;Róm 8,9) 17Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. (Zsolt 93,5) 18Senki se csalja meg magát. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti köztetek e világon, bolond legyen, hogy bölcscsé lehessen. (Péld 3,5.7; Ésa 5,21; Jak 1,22) 19Mert e világ bölcsesége bolondság az Isten előtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban. (Jób 5,12.13) 20És ismét: Ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiábavalók. (Zsolt 94,11) 21Azért senki se dicsekedjék emberekkel. Mert minden a tiétek. (1Kor,3 4.) 22Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők, minden a tiétek. (1Kor 8,4; Zsolt 96,5) 23Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené. (1Kor 11,3; Ján 13,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet