Keresés a Bibliában

2 1Én is, amikor hozzátok mentem, testvérek, nem a beszéd vagy a bölcsesség fölényével mentem, hogy hirdessem nektek Isten titkát. 2Mert nem akartam másról tudni köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig a megfeszítettről. 3Gyöngeségben, félelemben és nagy rettegésben voltam nálatok. 4Beszédem és igehirdetésem nem a bölcsesség meggyőző szavaiból állt, hanem a Lélek és az erő bizonyságából, 5hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.
6Bölcsességet pedig a tökéletesek közt hirdetünk, de nem ennek a világnak bölcsességét, sem ennek a világnak pusztulásra ítélt fejedelmeiét; 7hanem Istennek titokzatos, elrejtett bölcsességét hirdetjük, amelyet Isten öröktől fogva előre elrendelt a mi dicsőségünkre. 8Ezt senki sem ismerte fel ennek a világnak a fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, sohasem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. 9Hanem amint írva van: »Amit szem nem látott, fül nem hallott, ami az ember szívébe föl nem hatolt, azt készítette Isten azoknak, akik szeretik őt«.
(Iz 64,3) 10Nekünk azonban kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent kikutat, még az Isten mélységeit is. 11Mert ki ismeri az emberek közül az ember benső dolgait, ha nem az ember bensejében levő lelke? Éppúgy Isten benső dolgait sem ismeri senki, csak Isten Lelke. 12Mi azonban nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől származó Lelket, hogy megismerjük, amit Isten nekünk ajándékozott. 13Ezt hirdetjük is, de nem az emberi bölcsesség tudós szavaival, hanem a Lélek által tanított szavakkal, lelkiekhez lelkieket mérve. 14Az érzéki ember azonban nem fogja fel, ami az Isten Lelkéé, mert oktalanság az számára, és nem tudja megérteni, hiszen lelki módon kell azt megítélni. 15A lelki ember pedig mindent megítél, őt azonban senki sem ítéli meg.

16Mert ki ismeri az Úr gondolatait, hogy oktathatná őt?
Bennünk pedig Krisztus gondolatai vannak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,14 Az érzéki ember, aki a kegyelem segítsége nélkül, csupán természetes adottságai szerint éli életét, nem értheti meg Isten természetfölötti bölcsességét. Lelki ember viszont az, aki Isten kegyelmében él, és gondolataiban, cselekedeteiben a Lélek vezetésére bízza magát.

Előző fejezet Következő fejezet