Keresés a Bibliában

22 1Közeledett már a pászkának is nevezett ünnep, a kovásztalan kenyerek ünnepe. 2A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogy végezzenek vele, mert féltek a néptől.
3A Sátán megszállta Júdást, akit Kariótinak is neveztek, és egyike volt a Tizenkettőnek. 4Elment, és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség parancsnokaival, hogyan adja őt a kezükbe. 5Azok megörültek, és megegyeztek abban, hogy pénzt adnak neki. 6Ő elfogadta az egyezséget, és kereste a kedvező alkalmat, hogy a tömeg tudta nélkül a kezükre adhassa.
7Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti bárányt. 8Elküldte Pétert és Jánost:
– Menjetek, és tegyétek meg az előkészületeket, hogy megünnepelhessük a pászkát!
9Mit szeretnél, hol készítsük elő? – kérdezték.
10Ezt mondta nekik:
– Amikor beértek a városba, találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Kövessétek abba a házba, ahová bemegy, 11és mondjátok a ház urának: „A Mester ezt üzeni: »Hol van a szoba, ahol tanítványaimmal megünnepelhetem a húsvétot?«” 12Ő mutat majd nektek egy nagy, berendezett emeleti termet. Ott készítsétek elő!
13Elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik, ők pedig előkészítették a húsvéti vacsorát.
14Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, 15és ezt mondta nekik:
– Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megünnepeljem veletek ezt a húsvétot. 16Mert mondom nektek, hogy többé nem ünneplem meg, amíg el nem nyeri teljes jelentését Isten országában.
17Azután fogta a kelyhet, hálát adott, és így szólt:
– Vegyétek, és osszátok el magatok között, 18mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön Isten országa!
19Aztán fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, nekik adta, és ezt mondta:
– Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!
20Ugyanígy, miután megvacsoráztak, fogta a kelyhet, és ezt mondta:
– E kehely az új szövetség az én vérem által, amely értetek ontatik. 21De íme, annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt az asztalon! 22Az Emberfia elmegy ugyan, amint rendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja!
23Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet közülük, aki ezt meg fogja tenni. 24Ezután azon kezdtek veszekedni, hogy ki a legnagyobb közöttük. 25Ő így szólt hozzájuk:
– A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmat gyakorolnak felettük, jótevőknek hívatják magukat. 26Köztetek ilyesmi ne legyen! Hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki az élen jár, legyen olyan, mint aki szolgál. 27Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál.
28Ti vagytok azok, akik kitartottatok mellettem megpróbáltatásaimban, 29ezért én rátok hagyom az országot, ahogy Atyám rám hagyta, 30hogy asztalomnál egyetek és igyatok országomban, és trónon ülve bíráskodjatok Izrael tizenkét törzse fölött.
31Simon, Simon, íme, a Sátán elkért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, 32de én imádkoztam érted, hogy ki ne aludjék a hited. Ezért te, ha majd megtérsz, erősítsd testvéreidet!
33Ő erre ezt mondta:
– Uram, kész vagyok veled menni a börtönbe és a halálba is!
34Mondom neked, Péter, mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor letagadod, hogy ismersz engem.
35Azután ezt mondta nekik:
– Amikor elküldtelek titeket erszény, tarisznya és saru nélkül, miben szenvedtetek hiányt?
– Semmiben – mondták.
36Ezt mondta nekik:
– Most azonban akinek van erszénye, vegye elő, s ugyanúgy a tarisznyát is! Akinek nincs kardja, adja el köpenyét, és vegyen! 37Mert mondom nektek, hogy be kell teljesednie rajtam annak, ami meg van írva: Bűnösök közé sorolták. Mert ami meg van írva rólam, az most beteljesedik.
38Erre így szóltak:
– Uram, íme, van itt két kard!
– Elég! – mondta nekik.
39Azután kiment, és szokása szerint az Olajfák hegyére indult. Tanítványai is követték. 40Amikor odaért, ezt mondta nekik:
– Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!
41Azután mintegy kőhajításnyira eltávolodott tőlük, és térdre borulva így imádkozott:
42Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd! [[ 43Angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette. 44Gyötrelmében még feszültebben imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek.]] 45Amikor imádkozás után felkelt, és odament tanítványaihoz, a szomorúságtól alva találta őket. 46Ezt mondta nekik:
– Miért alszotok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!
47Miközben még beszélt, íme, tömeg érkezett, amelynek élén Júdás, a Tizenkettő egyike haladt. Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. 48Jézus így szólt hozzá:
– Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát?
49Amikor a körülötte levők látták, hogy mi készül, megkérdezték:
– Uram, odavágjunk a karddal?
50Egyikük rá is csapott a főpap szolgájára, és levágta annak jobb fülét. 51Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta:
– Hagyjátok abba!
És megérintve a fülét meggyógyította. 52Majd ezt mondta Jézus a főpapoknak, a templomőrség vezetőinek és a véneknek, akik azért jöttek, hogy elfogják:
– Úgy vonultatok ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. 53Amikor nap mint nap veletek voltam a Templomban, nem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok és a sötétség hatalmának órája.
54Miután elfogták, elvitték, és bekísérték a főpap házába.
Péter távolról követte őket. 55Mikor az udvar közepén tüzet raktak, és körülülték, Péter is leült közéjük. 56Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette, és így szólt:
– Ez is vele volt!
57Ő azonban tagadta:
– Asszony, nem ismerem!
58Röviddel ezután másvalaki látta meg, és rászólt:
– Te is közülük való vagy!
– Ember, nem vagyok! – válaszolta Péter.
59Körülbelül egy órával később még valaki erősködni kezdett:
– Bizony, ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való!
60Péter így szólt:
– Ember, nem tudom, mit beszélsz!
Abban a pillanatban, amikor még beszélt, megszólalt a kakas. 61Ekkor az Úr megfordult, és rátekintett Péterre. Péter visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki: „Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem.” 62Aztán kiment, és keserves sírásra fakadt.
63Azok a férfiak, akik őrizték, gúnyolták és verték. 64Bekötötték a szemét, és ezt kérdezték tőle:
„Prófétálj! Ki ütött meg?” 65És sok más szidalmat is szórtak rá.
66Amint megvirradt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írástudók, bekísértették a nagytanács elé, 67s ezt mondták:
– Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk! Ezt mondta nekik:
– Ha megmondom nektek, nem hiszitek, 68ha pedig én kérdezlek titeket, nem válaszoltok. 69De mostantól fogva ott ül majd az Emberfia Isten hatalma jobbján.
70Erre mindannyian ezt mondták:
– Akkor hát te vagy Isten Fia?!
– Ti mondjátok, hogy az vagyok – mondta nekik. 71Azok pedig ezt mondták:
– Mi szükségünk van még tanúvallomásra? Hiszen magunk hallottuk az ő szájából.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet