Keresés a Bibliában

2 1A Júda tartományából valók közül ezek tértek haza a száműzetésből. Nebukadneccar, Babilónia királya vitte őket fogságba, de visszatérhettek Jeruzsálembe és Júdába, ki-ki a maga városába. 2Zerubbábellal jött Jésúa, Nehemjá, Szerájá, Reélájá, Mordokaj, Bilsán, Miszpár, Bigvaj, Rehúm és Baaná. Az Izráel népéhez tartozó férfiak száma a következő volt: 3Parósnak kétezer-százhetvenkét leszármazottja, 4Sefatjának háromszázhetvenkét leszármazottja, 5Árahnak hétszázhetvenöt leszármazottja, 6Pahat-Móábnak Jésúa és Jóáb ágán kétezer-nyolcszáztizenkét leszármazottja, 7Élámnak ezerkétszázötvennégy leszármazottja, 8Zattunak kilencszáznegyvenöt leszármazottja, 9Zakkajnak hétszázhatvan leszármazottja, 10Báninak hatszáznegyvenkét leszármazottja, 11Bébajnak hatszázhuszonhárom leszármazottja, 12Azgádnak ezerkétszázhuszonkét leszármazottja, 13Adónikámnak hatszázhatvanhat leszármazottja, 14Bigvajnak kétezer-ötvenhat leszármazottja, 15Ádinnak négyszázötvennégy leszármazottja, 16Átérnak Hízkijjá ágán kilencvennyolc leszármazottja, 17Bécajnak háromszázhuszonhárom leszármazottja, 18Jórának száztizenkét leszármazottja, 19Hásumnak kétszázhuszonhárom leszármazottja, 20Gibbárnak kilencvenöt leszármazottja volt. 21Betlehemiek százhuszonhárman voltak, 22Netófából valók ötvenhatan, 23Anátótból valók százhuszonnyolcan, 24azmávetiek negyvenketten, 25kirjat-árimiak, kefiraiak és beérótiak hétszáznegyvenhárman, 26rámaiak és gebaiak hatszázhuszonegyen, 27Mikmászból valók százhuszonketten, 28Bételből és Ajból valók kétszázhuszonhárman, 29nebóiak ötvenketten, 30magbísiak százötvenhatan, 31a másik élámiak ezerkétszázötvennégyen, 32hárimiak háromszázhúszan, 33lódiak, hádidiak és ónóiak hétszázhuszonöten, 34jerikóiak háromszáznegyvenöten, 35szenááiak pedig háromezer-hatszázharmincan voltak. 36A papok a következők voltak: Jedajá leszármazottai Jésúa családjából kilencszázhetvenhárman, 37Immér leszármazottai ezerötvenketten, 38Pashúr leszármazottai ezerkétszáznegyvenheten, 39Hárim leszármazottai ezertizenheten. 40A léviták a következők voltak: Jésúa és Kadmiél leszármazottai Hódavjá ágán hetvennégyen. 41Az énekesek ezek voltak: Ászáf leszármazottai százhuszonnyolcan. 42A kapuőrséghez tartoztak Sallúmnak, Átérnak, Talmónnak, Akkúbnak, Hatítának és Sóbajnak a leszármazottai, összesen százharminckilencen. 43Templomszolgák voltak Cíhá fiai, Haszufá fiai, Tabbáót fiai, 44Kérósz fiai, Sziahá fiai, Pádón fiai, 45Lebáná fiai, Hagábá fiai, Akkúb fiai, 46Hágáb fiai, Samlaj fiai, Hánán fiai, 47Giddél fiai, Gahar fiai, Reájá fiai, 48Recín fiai, Nekódá fiai, Gazzám fiai, 49Uzzá fiai, Pászéah fiai, Bészaj fiai, 50Aszná fiai, Meúnim fiai, Nefúszim fiai, 51Bakbúk fiai, Hakúfá fiai, Harhúr fiai, 52Baclút fiai, Mehídá fiai, Harsá fiai, 53Barkósz fiai, Sziszerá fiai, Temah fiai, 54Necíah fiai, Hatífá fiai. 55Salamon szolgáinak a fiai voltak: Szótaj fiai, Hasszóferet fiai, Perudá fiai, 56Jalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai, 57Sefatjá fiai, Hattíl fiai, Pókeret-Haccebáim fiai és Ámi fiai. 58A templomszolgák és Salamon szolgáinak a fiai összesen háromszázkilencvenketten voltak. 59Ezek azok, akik Tél-Melahból, Tél-Harsából, Kerúbból, Addánból és Immérből jöttek, de nem tudták igazolni családjukat és származásukat, hogy Izráelből valók-e: 60Delájá fiai, Tóbijjá fiai és Nekódá fiai hatszázötvenketten. 61A papsághoz tartoztak Hobajjá fiai, Hakkóc fiai és Barzillaj fiai. Ez a gileádi Barzillaj egyik leányát vette feleségül, és róla nevezték el. 62Ezek keresték bejegyzésüket a származási jegyzékben, de nem találták, ezért meg kellett válniuk a papságtól. 63A királyi helytartó pedig megmondta nekik, hogy nem ehetnek az igen szent ételekből, amíg szolgálatba nem lép a főpap, aki dönthet az úrímmal és a tummímmal. 64Az egész gyülekezet összesen negyvenkétezer-háromszázhatvan fő volt, 65azonkívül hétezer-háromszázharminchét rabszolga és szolgálóleány, meg kétszáz énekes és énekesnő. 66Volt hétszázharminchat lovuk, kétszáznegyvenöt öszvérük, 67négyszázharmincöt tevéjük és hatezer-hétszázhúsz szamaruk. 68Amikor megérkeztek Jeruzsálembe az ÚR házához, egyes családfők önkéntes ajándékot adtak az Isten házára, hogy felépítsék a régi helyén. 69Erejükhöz képest adtak az építés költségeire hatvanegyezer aranydrahmát, ötezer ezüstminát és száz papi köntöst. 70A papok és a léviták, meg a hazatért nép, az énekesek, a kapuőrök és a templomszolgák letelepedtek a maguk városaiban; egész Izráel a maga városaiban.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet