Keresés a Bibliában

2 1Ezek pedig a tartománynak fiai, kik feljöttek vala a rabság foglyai közül, a kiket Nabukodonozor, Babilónia királya, fogva vitetett Babilóniába, s most visszajövének Jeruzsálembe és Júdába, kiki az ő városába. 2Kik jövének Zorobábellel, Jésuával, Nehémiással, Serájával, Rélájával, Mordokhaival, Bilsánnal, Miszpárral, Bigvaival, Rehummal, Baanával. Izráel népe férfiainak száma ez: (Nehem 7,6; Agge 1,12.14;2,2) 3Paros fiai kétezerszázhetvenkettő; 4Sefátja fiai háromszázhetvenkettő; 5Árah fiai hétszázhetvenöt; 6Pahath-Moáb fiai, Jésua és Joáb fiaitól, kétezernyolczszáztizenkettő; 7Élám fiai ezerkétszázötvennégy; 8Zattu fiai kilenczszáznegyvenöt; 9Zakkai fiai hétszázhatvan; 10Báni fiai hatszáznegyvenkettő; 11Bébai fiai hatszázhuszonhárom; 12Azgád fiai ezerkétszázhuszonkettő; 13Adónikám fiai hatszázhatvanhat; 14Bigvai fiai kétezerötvenhat; 15Ádin fiai négyszázötvennégy; 16Áter fiai, Ezékiástól, kilenczvennyolcz; 17Bésai fiai háromszázhuszonhárom; 18Jórá fiai száztizenkettő; 19Hásum fiai kétszázhuszonhárom; 20Gibbár fiai kilenczvenöt; 21Bethlehem fiai százhuszonhárom; 22Netófah férfiai ötvenhat; 23Anathóth férfiai százhuszonnyolcz; 24Azmáveth fiai negyvenkettő; 25Kirjáth-Árim, Kefira és Beéróth fiai hétszáznegyvenhárom; 26Ráma és Géba fiai hatszázhuszonegy; 27Mikmás férfiai százhuszonkettő; 28Béthel és Ái férfiai kétszázhuszonhárom; 29Nebó fiai ötvenkettő; 30Magbis fiai százötvenhat; 31A másik Élám fiai ezerkétszázötvennégy; 32Hárim fiai háromszázhúsz; 33Lód, Hádid és Ónó fiai hétszázhuszonöt; 34Jérikó fiai háromszáznegyvenöt; 35Szenáa fiai háromezerhatszázharmincz; 36A papok: Jedája fiai, Jésua családjából, kilenczszázhetvenhárom; (1Krón 24,7) 37Immér fiai ezerötvenkettő; (1Krón 24,14) 38Pashur fiai ezerkétszáznegyvenhét; (1Krón 9,12) 39Hárim fiai ezertizenhét; (1Krón 24,8) 40A Léviták: Jésuának és Kadmiélnek fiai, Hodávia fiaitól, hetvennégy. (1Krón 24,20-31;26,1-19) 41Az énekesek: Asáf fiai százhuszonnyolcz; 42A kapunállók fiai: Sallum fiai, Ater fiai, Talmón fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sóbai fiai, összesen százharminczkilencz. 43A Léviták szolgái: Siha fiai, Hasufa fiai, Tabbaóth fiai; (Ezsdr 8,20; Nehem 11,21; Józs 9,21-27.1Krón;9,2) 44Kérósz fiai, Sziaha fiai, Pádón fiai, 45Lebána fiai, Hagába fiai, Akkub fiai, 46Hágáb fiai, Salmai fiai, Hanán fiai, (Nehem 7,48) 47Giddél fiai, Gahar fiai, Reája fiai, 48Resin fiai, Nekóda fiai, Gazzám fiai, 49Uzza fiai, Pászéah fiai, Bészai fiai, 50Aszna fiai, Meunim fiai, Nefiszim fiai. (2Krón 26,7.1Móz;25,15) 51Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai, 52Basluth fiai, Mehida fiai, Harsa fiai, 53Barkósz fiai, Sziszera fiai, Temah fiai, 54Nesiah fiai, Hatifa fiai; 55Salamon szolgáinak fiai: Szótai fiai, Haszszófereth fiai, Peruda fiai, 56Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai, 57Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókhereth-Hássebaim fiai, Ámi fiai. (Ezsdr 8,20.1Kir;9,20.2Krón;8,7; Nehem 11,3) 58Összesen a Léviták szolgái és a Salamon szolgáinak fiai háromszázkilenczvenkettő. 59És ezek, a kik feljövének Tél-Melahból, Tél-Harsából, Kerub-Addán-Immérből, de nem mondhatták meg családjukat és eredetüket, hogy Izráel közül valók-é: 60Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai hatszázötvenkettő. 61És a papok fiai közül: Habája fiai, Hakkós fiai, Barzillai fiai, ki a Gileádbeli Barzillai leányai közül vett magának feleséget, és ezek nevéről nevezteték; (1Krón 24,7-19.2Sám;17,27;19,32-39.1Kir;2,7.4Móz;27,1-11;36,1-13) 62Ezek keresték írásukat, tudniillik a nemzetségök könyvét, de nem találák, miért is kirekesztetének a papságból; 63És megmondá nékik a király helytartója, hogy ne egyenek a szentséges áldozatból, mígnem pap ítél az Urimmal és Tummimmal. (Nehem 7,65.70.3Móz;2,3.10;6,10.22.4Móz;18,9.10;2Móz 29,37;28,30.4Móz;27,21.1Sám;28,6) 64Mind az egész gyülekezet együtt negyvenkétezerháromszázhatvan. 65Szolgáikon és szolgálóikon kivül - ezek száma hétezerháromszázharminczhét - valának nékik énekes férfiaik és asszonyaik kétszázan. (Ezsdr,2 41. 2 Krón. 35,25. Préd. 2,8.) 66Lovaik hétszázharminczhat, öszvéreik kétszáznegyvenöt; 67Tevéik négyszázharminczöt, hatezerhétszázhúsz szamárral. 68A családfők közül pedig, mikor megérkezének az Úr házához, mely Jeruzsálemben van, némelyek önkénytesen adakozának az Isten házára, hogy fölépítenék azt az ő helyén; 69Tehetségök szerint adának az építés költségére aranyban hatvanegyezer dárikot, s ezüstben ötezer mánét, és száz papi ruhát. 70És lakozának mind a papok, mind a Léviták, mind a nép fiai, mind az énekesek, mind a kapunállók, mind a Léviták szolgái városaikban, s így az egész Izráel a maga városaiban vala.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet