Keresés a Bibliában

Jegyzék a hazatértekről.

2 1Ezek voltak azok a tartományba való emberek, akik visszatértek a száműzetésből és a fogságból; Babilon királya, Nebukadnezár Babilonba hurcolta őket, s akik visszatértek Jeruzsálembe és Júdeába, mindenki a maga városába. 2Zerubbábellel jött Jesua, Nehemiás, Szeraja, Reelaja, Nahmani, Mordekáj, Bilsan, Micpa, Bigvai, Rehum, Baana. Az Izrael népéhez tartozó férfiak száma: 3Paros fiai: kétezer-egyszázhetvenkettő; 4Sefatja fiai: háromszázhetvenkettő; 5Arach fiai: hétszázhetvenöt; 6Pahat-Moab fiai, vagyis Jesua és Joáb leszármazottai: kétezer-nyolcszáztizenkettő; 7Elám fiai: ezerkétszázötvennégy; 8Zattu fiai: kilencszáznegyvenöt; 9Zakkai fiai: hétszázhatvan; 10Bani fiai: hatszáznegyvenkettő; 11Bebai fiai: hatszázhuszonhárom; 12Azgad fiai: ezerkétszázhuszonkettő; 13Adonikam fiai: hatszázhatvanhat; 14Bigvai fiai: kétezer-ötvenhat; 15Adin fiai: négyszázötvennégy; 16Ater, vagyis Jehiszkija fiai: kilencvennyolc; 17Beszai fiai: háromszázhuszonhárom; 18Jora fiai: száztizenkettő; 19Hasum fiai: kétszázhuszonhárom; 20Gibbar fiai: kilencvenöt; 21a betlehemi férfiak: százhuszonhárom; 22a Netofába való férfiak: ötvenhat; 23az anatoti férfiak: százhuszonnyolc; 24a Bet-Azmavetba való férfiak: negyvenkettő; 25a Kirjat-Jearimba, Kefirába és Beerotba való férfiak: hétszáznegyvenhárom; 26a rámai és gebai férfiak: hatszázhuszonegy; 27a Michmászba való férfiak: százhuszonkettő; 28a Bételbe és az Aiba való férfiak: kétszázhuszonhárom; 29Nebó fiai: ötvenkettő; 30Magbis fiai: százötvenhat; 31a másik Elám fiai: ezerkétszázötvennégy; 32Harim fiai: háromszázhúsz; 33a Lodba, Hadidba és Onóba való férfiak: hétszázhuszonöt; 34a jerikóiak: háromszáznegyvenöt; 35Szenaa fiai: háromezer-hatszázharminc. 36A papok: Jedaja fiai Józsue házából: kilencszázhetvenhárom; 37Immer fiai: ezerötvenkettő; 38Paschur fiai: ezerkétszáznegyvenhét; 39Harim fiai: ezertizenhét. 40A leviták: Józsue fiai, azaz Kadmielé, Binnuié és Hodavjáé: hetvennégy. 41Az énekesek: Aszaf fiai: százhuszonnyolc. 42A kapuőrök: Sallum fiai, Ater fiai, Talmon fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sobai fiai együtt: százharminckilenc. 43A templomszolgák: Sziha fiai, Haszufa fiai, Tabbaot fiai, 44Kerosz fiai, Szia fiai, Padon fiai, 45Lebana fiai, Hagaba fiai, Akkub fiai, 46Hagab fiai, Salmai fiai, 47Giddel fiai, Gahar fiai, Reaja fiai, 48Reszin fiai, Nekoda fiai, Gazzam fiai, 49Uzza fiai, Pazeah fiai, Beszai fiai, 50Aszna fiai, a meuniták fiai, a nefisziták fiai, 51Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai, 52Baszlut fiai, Mehida fiai, Harsa fiai, 53Barkosz fiai, Sziszera fiai, Temah fiai, 54Nesziah fiai, Hatifa fiai. 55Salamon szolgáinak fiai: Szotai fiai, Hasz-Szoferet fiai, Peruda fiai, 56Jaala fiai, Darkon fiai, Giddel fiai, 57Sefatja fiai, Hattil fiai, Pokeret-Hasz-Szebaim fiai, Ami fiai. 58A templomszolgák és Salamon szolgáinak fiai együttesen: háromszázkilencvenkettő. 59A következők Tel-Melachból, Tel-Harsából, Kerubból, Addanból és Immerből vonultak ki, de nem tudták kimutatni, hogy családjuk és nemzetségük Izraelből származik: 60Delaja fiai, Tobia fiai, Nekoda fiai: hatszázötvenkettő. 61A papok közül: Hobajja fiai, Hakkoc fiai, Barzilláj fiai – ez a gileádi Barzilláj leányai közül vett magának feleséget és tőle kapta a nevét. 62Ezek keresték nemzetségük iratait, de nem találták, ezért kizárták őket a papi szolgálatból mint tisztátalanokat, 63és a kormányzó megtiltotta nekik, hogy a szent dolgokból egyenek, amíg az urimhoz és tummimhoz újra föl nem lép egy pap. 64Az egész közösség negyvenkétezer-háromszázhatvan személyt tett ki, 65nem számítva a szolgákat és szolgálókat, akik hétezer-háromszázharmincheten voltak. Volt köztük kétszáz énekes és énekesnő. 66A lovak száma hétszázharminchat volt, az öszvéreké kétszáznegyvenöt, 67a tevéké négyszázharmincöt, szamaraik száma pedig hatezer-hétszázhúszat tett ki. 68Amikor megérkeztek az Úr házához Jeruzsálembe, a családfők közül némelyek önkéntes adományokat ajánlottak föl az Isten háza javára, hogy újra fölépüljön, a maga helyén. 69Tehetségükhöz mérten 61 000 drachma aranyat, 5 000 mina ezüstöt és száz papi ruhát ajánlottak föl az istentisztelet céljára. 70A papok, a leviták és a nép egy része Jeruzsálemben telepedett le, a kapuk őrei, az énekesek, a templomszolgák és egész Izrael a városaikban.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet