Keresés a Bibliában

36 1Ézsaunak, azaz Edomnak nemzetsége pedig a következő.
2Ézsau feleségül vette Kánaán lányai közül Ádát, a hetita Élon lányát, ezenkívül Oholibámát, Ánának, a horita Cibón fiának lányát, 3továbbá Bászemátot, Izmael lányát, Nebajót nővérét. 4Áda Elifázt szülte, Bászemát Reuelt szülte, 5Oholibáma Jehust, Ihelont és Kórét szülte.
Ezek Ézsaunak azon fiai, akik Kánaán földjén születtek neki.
6Ézsau azután fogta a feleségeit, a fiait s a lányait, és háza egész népét, valamint jószágát és barmait, s mindent, amit Kánaánban szerzett, és Szeír földjére ment, különválva öccsétől, Jákobtól. 7Igen gazdagok voltak ugyanis, így nem élhettek együtt, mert a föld, ahol laktak, nyájaik sokasága miatt nem tudta mindkettőjüket eltartani.
8Azután Ézsau, vagyis Edom, letelepedett Szeír hegyén.
9Ézsaunak, az edomiták atyjának nemzetsége Szeír hegyén a következő, 10és fiainak neve a következő: Elifáz, Ádának, Ézsau feleségének a fia, és Reuel, Bászemátnak, Ézsau feleségének a fia.
11Elifáz fiai voltak: Temán, Ómár, Szefó, Gátám és Kenez. 12Támna pedig, aki Elifáznak, Ézsau fiának mellékfelesége volt, Amaleket szülte neki. Ezek Ádának, Ézsau feleségének fiai.
13Reuel fiai pedig: Náhát, Zára, Sámma és Meza; ezek Bászemátnak, Ézsau feleségének fiai.
14Oholibáma pedig, Ézsaunak az a felesége, aki Cibón fiának, Ánának volt a lánya, a következő fiúkat szülte neki: Jehust, Ihelont és Kórét.
15Ézsau fiainak fejedelmei a következők: Elifáznak, Ézsau elsőszülöttének fiai: Temán fejedelem, Ómár fejedelem, Szefó fejedelem, Kenez fejedelem, 16Kóré fejedelem, Gátám fejedelem, Amalek fejedelem. Ezek az Elifáztól való fejedelmek Edom földjén, és ezek Áda fiai.
17Reuelnek, Ézsau fiának fiai pedig a következők: Náhát fejedelem, Zára fejedelem, Sámma fejedelem, Meza fejedelem. Ezek a Reueltől való fejedelmek Edom földjén, és ezek Bászemátnak, Ézsau feleségének fiai.
18Oholibámának, Ézsau feleségének fiai pedig a következők: Jehus fejedelem, Ihelon fejedelem, Kóré fejedelem. Ezek az Oholibámától, Ána lányától, Ézsau feleségétől való fejedelmek.
19Ezek Ézsaunak, azaz Edomnak fiai, és ezek a fejedelmeik.
20A horita Szeír fiai, és annak a földnek a lakosai a következők: Lótán, Sobál, Cibón, Ána, 21Díson, Eszer és Dísán. Ezek a horiták fejedelmei, Szeír fiai, Edom földjén. 22Lótán fiai pedig ezek voltak: Hóri és Hemán. Lótán nővére pedig Támna volt. 23Sobál fiai a következők: Alván, Manhat, Ebál, Szefó és Onám. 24Cibón fiai a következők: Ája és Ána. Ez az az Ána, aki meleg forrásokat talált a pusztában, amikor apjának, Cibónnak a szamarait legeltette. 25A fia Díson volt, a lánya pedig Oholibáma. 26Díson fiai a következők: Hamdán, Esebán, Jetrám és Kárán. 27Eszer fiai a következők: Bálaán, Záván és Ákán. 28Dísán fiai pedig Úc és Arán voltak.
29A horiták fejedelmei a következők: Lótán fejedelem, Sobál fejedelem, Cibón fejedelem, Ána fejedelem, 30Díson fejedelem, Eszer fejedelem, Dísán fejedelem. Ezek a horiták fejedelmei, törzseik szerint Szeír földjén.
31A királyok pedig, akik Edom földjén uralkodtak, mielőtt Izrael fiainak királyuk lett volna, a következők voltak: 32Uralkodott Edomban Bela, Beor fia; a városának neve: Denába. 33Amikor Bela meghalt, Jobáb, a boszrai Zára fia lett a király helyette. 34Amikor pedig Jobáb is meghalt, a temániták földjéről való Husám lett a király helyette. 35Amikor az is meghalt, Hadad, Bádád fia lett a király helyette, az, aki megverte Mádiánt Moáb földjén. A városának neve: Ávit. 36Amikor Hadad meghalt, a mászrekai Szemla lett a király helyette. 37Amikor az is meghalt, a folyóvíz melletti Rehobótból való Saul lett a király helyette. 38Amikor pedig az is meghalt, Balánán, Ákobor fia követte az uralkodásban. 39Amikor ő meghalt, Ádár lett a király helyette. A városának neve Fáu, a feleségét pedig Meetábelnek hívták, ő Mátrednek, Mezaáb lányának volt a lánya.
40Ézsau fejedelmeinek neve pedig családjuk, helyeik és nevük szerint a következő: Támna fejedelem, Álva fejedelem, Jetet fejedelem, 41Oholibáma fejedelem, Éla fejedelem, Finon fejedelem, 42Kenez fejedelem, Temán fejedelem, Mábszár fejedelem, 43Magdiél fejedelem, Hírám fejedelem.
Ezek Edomnak, azaz Ézsaunak, az edomiták atyjának fejedelmei, annak megfelelően, ahogy birodalmuk földjén laktak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

36,1 A fejezet hat listát tartalmaz Ézsau utódairól.

36,20 A horiták (hurriták) a Kr. e. 2. évezredben érkeztek Mezopotámiából Kánaánba. Az egyiptomi források Kánaán lakosságát a 2. évezredben hurritáknak nevezik.

36,31 Edom hamarabb lett királyság, mint Izrael.

Előző fejezet Következő fejezet