Keresés a Bibliában

10 1Noé fiainak, Szem, Kám és Jáfetnek, nemzetsége a következő: fiaik születtek ugyanis a vízözön után.
2Jáfet fiai: Gómer, Magóg, Madáj, Jáván, Tubál, Mesek és Tírász. – 3Gómer fiai pedig: Askenáz, Rifát és Togorma. – 4Jáván fiai pedig: Elisa, Tarzis, Kittím és Rodáním. 5Ezekből különültek el a nemzetek szigetei, országaik szerint, mindegyik a maga nyelve, családja és nemzete szerint.
6Kám fiai pedig: Kús, Micrajim, Pút és Kánaán. – 7Kús fiai: Sába, Havila, Szabáta, Regma és Szabátáka. – Regma fiai: Sába és Dedán. – 8Kús nemzette még Nimródot: ő volt az első uralkodó a földön. 9Erős vadász is volt az Úr előtt, azért vált közmondássá: »Mint Nimród, olyan erős vadász az Úr előtt.« 10Birodalmának kezdete volt: Babilon, Erek, Akkád és Kálne, Sineár földjén. 11Erről a földről kiment Asszúrba, és megépítette Ninivét, Rehobót-Írt, Kálét 12és Reszent – Ninive és Kále között –, vagyis a nagy várost. 13Micrajim nemzette: a luditákat, az anamitákat, a lahabitákat, a neftuitákat, 14a fetruszitákat, a kaszluitákat és a kaftoriakat – ezek közül vonultak ki a filiszteusok. 15Kánaán pedig nemzette: Szidont, az elsőszülöttét, valamint a hetitákat, 16a jebuzitákat, az amoritákat, a girgasitákat, 17a hivvitákat, az arákitákat, a színitákat, 18az arvaditákat, a zemaritákat és a hamatitákat. Miután a kánaániak nemzetségei szétszéledtek, 19a kánaániak területe Szidontól, ha Gerár felé megyünk, Gázáig, ha Szodoma, Gomorra, Adáma és Ceboim felé megyünk, Lesáig terjedt. 20Ezek Kám fiai, nemzetségeik, nyelveik, utódaik, országaik és nemzeteik szerint.
21Szemtől, Héber valamennyi fiának atyjától, Jáfet bátyjától is születtek fiak. 22Szem fiai: Élám, Asszúr, Arfaxád, Lúd és Arám. – 23Arám fiai: Úc, Húl, Geter és Mes. 24Arfaxád Selahot nemzette, ettől Héber származott, 25Hébernek meg két fia született: az egyiknek a neve Peleg – azért, mert az ő napjaiban került felosztásra a föld –, a testvérének neve pedig Joktán. 26Ez a Joktán nemzette Elmodádot, Sálefet, Hacármótot, Járét, 27Hadorámot, Uzált, Deklát, 28Ebált, Abimaélt, Sábát, 29Ofírt, Havilát és Jobábot; ezek mind Joktán fiai. 30Lakóhelyük Mésából haladva Szefárig, a keleti hegységig terjedt.
31Ezek Szem fiai, nemzetségeik, nyelveik, országaik és nemzeteik szerint.
32Ezek Noé fiainak nemzetségei, népeik és nemzeteik szerint; ezekből különültek el a nemzetek a földön a vízözön után.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

10,1 A nemzetségtábla a világ (akkor ismert) összes népét tartalmazza és csoportosítja.

10,6 Az itt kezdődő lista nép- és városneveket tartalmaz vegyesen.

10,21 Héber fiai az izraeliták.

Előző fejezet Következő fejezet