Keresés a Bibliában

7 1Amikor elkészült a fal, és föltettem a kapuszárnyakat, őröket (valamint énekeseket és levitákat) állítottam a kapukhoz. 2Jeruzsálem kormányzását testvéremre, Hananira bíztam és a vár parancsnokára, Hananjára, mert ő a többinél is hűségesebb és istenfélőbb ember volt. 3Így szóltam hozzájuk: „Jeruzsálem kapui ne legyenek nyitva addig, amíg a nap melegen nem tűz, és amikor még magasan van, be kell zárni és a kapuszárnyakat be kell reteszelni. Őröket kell állítani Jeruzsálem lakói közül, némelyeket őrhelyükre, másokat házuk elé.”

Jeruzsálem benépesítése.

4A város tágas volt és nagy kiterjedésű, de lakossága gyér volt, és nem építettek benne házakat. 5Azt a gondolatot sugallta Istenem, hogy hívjam össze a főembereket, az elöljárókat és a népet, és vegyem őket számba. Kezembe került azoknak a jegyzéke, akik először tértek vissza. Ebben ezt találtam megírva:

A hazatértek jegyzéke.

6A tartományba való emberek, akik visszatértek a fogságból és a száműzetésből, ahova Babilon királya, Nebukadnezár hurcolta őket, hazatértek Jeruzsálembe és Júdeába, ki-ki a maga városába. 7Zerubbábellel, Jesuával, Nehemiással, Azarjával, Raamjával, Nahmanival, Mordekájjal, Bilsannal, Miszperettel, Bigvaival, Nehummal, Baanával érkeztek. A férfiak száma Izrael népéből: 8Paros fiai: kétezer-százhetvenkettő; 9Sefatja fiai: háromszázhetvenkettő; 10Arach fiai: hatszázötvenkettő; 11Pahat-Moab fiai, azaz Jesua és Joáb fiai: kétezer-nyolcszáztizennyolc; 12Elám fiai: ezerkétszázötvennégy; 13Zattu fiai: nyolcszáznegyvenöt; 14Zakkai fiai: hétszázhatvan; 15Binnui fiai: hatszáznegyvennyolc; 16Bebai fiai: hatszázhuszonnyolc; 17Azgad fiai: kétezer-háromszázhuszonkettő; 18Adonikam fiai: hatszázhatvanhét; 19Bigvai fiai: kétezer-hatvanhét; 20Adin fiai: hatszázötvenöt; 21Ater, vagyis Hiszkija fiai: kilencvennyolc; 22Hasum fiai: háromszázhuszonnyolc; 23Beszai fiai: háromszázhuszonnégy; 24Harif fiai: száztizenkettő; 25a gibeoniak: kilencvenöt; 26Betlehem és Netofa lakói: száznyolcvannyolc; 27Anatot lakói: százhuszonnyolc; 28Bet-Azmavet lakói: negyvenkettő; 29Kirjat-Jearim, Kefira és Beerot lakói: hétszáznegyvenhárom; 30Ráma és Geba lakói: hatszázhuszonegy; 31Michmasz lakói: százhuszonkettő; 32Bétel és Ai lakói: százhuszonhárom; 33Nebó fiai: ötvenkettő; 34a másik Elám fiai: ezerkétszázötvennégy; 35Harim fiai: háromszázhúsz; 36Jerikó lakói: háromszáznegyvenöt; 37Lod, Hadid és Onó lakói: hétszázhuszonegy; 38Szenaa fiai: háromezer-kilencszázharminc. 39A papok: Jedaja fiai, vagyis Jesua háza: kilencszázhetvenhárom; 40Immer fiai: ezerötvenkettő; 41Paschur fiai: ezerkétszáznegyvenhét; 42Harim fiai: ezertizenhét. 43A leviták: Jesua fiai, vagyis Kadmiel, Binnui, Hodija: hetvennégy. 44Az énekesek: Aszaf fiai: száznegyvennyolc. 45A kapuőrök: Sallum fiai, Ater fiai, Talmon fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sobai fiai: százharmincnyolc. 46A templomszolgák: Sziha fiai: Haszufa fiai, Tabbaot fiai, 47Kerosz fiai, Szia fiai, Padon fiai, 48Lebana fiai, Hagaba fiai, Salmai fiai, 49Hanan fiai, Giddel fiai, Gahar fiai, 50Reaja fiai, Reszin fiai, Nekoda fiai, 51Gazzam fiai, Uzza fiai, Paszeah fiai, 52Beszai fiai, a meuniták fiai, a nefisziták fiai, 53Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai, 54Baszlut fiai, Mehida fiai, Harsa fiai, 55Barkosz fiai, Sziszera fiai, Temah fiai, 56Nesziah fiai, Hatifa fiai. 57Salamon szolgáinak fiai: Szotai fiai, Szoferet fiai, Peruda fiai, 58Jaala fiai, Darkon fiai, Giddel fiai, 59Sefatja fiai, Hattil fiai, Pokeret-Hasz-Szebaim fiai, Amon fiai. 60A templomszolgák és Salamon szolgái összesen: háromszázkilencvenkettő. 61A következők Tel-Melachból, Tel-Harsából, Kerubból, Addanból és Immerből vonultak ki, s nem tudták igazolni, hogy családjuk és nemzetségük Izraelből származott: 62Delaja fiai, Tóbiás fiai, Nekoda fiai: hatszáznegyvenkettő. 63A papok közül Hobajja fiai, Hakkoc fiai, Barzilláj fiai – ez a gileádi Barzilláj lányai közül vett magának feleséget és tőle kapta nevét. 64Ezek az emberek keresték nemzetségük iratait, de nem találták, ezért kizárták őket, mint tisztátalanokat a papi szolgálatból. 65A kormányzó megtiltotta nekik, hogy a szent eledelekből egyenek, amíg nem támad pap az urimhoz és a tummimhoz. 66Az egész gyülekezet negyvenkétezer-háromszázhatvan személyből állott, 67nem számítva szolgáikat, szolgálóikat, akik hétezer-háromszázharmincheten voltak. Volt velük kétszáznegyvenöt énekes és énekesnő. 68A lovak száma hétszázharminchatot tett ki, az öszvéreké kétszáznegyvenötöt, a tevéké négyszázharmincötöt, szamaraik száma pedig hatezer-hétszázhúsz volt. 69A családfők közül némelyek önkéntes adományokat ajánlottak föl az építéshez. A kormányzó 1000 drachma aranyat, ötven csészét, ötszázharminc papi ruhát adott a kincshez. 70A családfők 20 000 drachma aranyat és 2200 mina ezüstöt adtak a munkálatokra szánt kincsekhez. 71Amit a többi nép adományozott, az 20 000 drachma aranyat, 2000 mina ezüstöt és hatvanhét papi ruhát tett ki. 72A papok, a leviták és a nép egy része Jeruzsálemben telepedett le, a kapuőrök, az énekesek, a templomszolgák és Izrael többi fiai pedig városaikban. Közeledett a hetedik hónap.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet