Keresés a Bibliában

7 1Amikor aztán elkészült a fal, és elhelyeztem a kapuszárnyakat, és beosztottam a kapuőröket, az énekeseket és a levitákat, 2megbízást adtam Hanáni testvéremnek, és Hananjának, a várparancsnoknak, Jeruzsálemre vonatkozólag (ő ugyanis megbízható és a többinél istenfélőbb ember volt). 3Így szóltam hozzájuk: »Jeruzsálem kapuit nem szabad addig kinyitni, amíg csak melegen nem tűz a nap. Amikor még magasan van, be kell zárni a kapukat és be kell reteszelni. Őröket kell állítani Jeruzsálem lakóiból, egyeseket a kijelölt helyre, másokat a saját házuk elé.«
4De a város igen széles és kiterjedt volt és kevés volt benne a nép, még nem építettek házakat.
5Erre azt a gondolatot adta szívembe Isten, hogy egybehívjam az előkelőket, az elöljárókat és a népet és megszámláljam őket. Ekkor megtaláltam a jegyzéket azokról, akik először tértek vissza. Benne ezt találtam megírva:
6Ezek a tartománynak azok a fiai, akik a Nebukadnezár, babiloni király által elhurcolt számkivetettek rabságából felkerekedtek és visszatértek Jeruzsálembe, illetve Júdába, mindenki a maga városába: 7Zerubbábellel vonultak: Józsue, Nehemiás, Azarja, Raámja, Nahamáni, Mardókeus, Belsán, Meszfárát, Bigváj, Náhum, Baána.
Izrael férfiainak száma a következő volt: 8Fáros fiai kétezer-százhetvenketten, 9Safátja fiai háromszázhetvenketten, 10Área fiai hatszázötvenketten, 11Fáhat-Moáb fiai Józsue és Joáb ivadékaiból kétezer-nyolcszáztizennyolcan, 12Élám fiai ezerkétszázötvennégyen, 13Zétua fiai nyolcszáznegyvenöten, 14Zakáj fiai hétszázhatvanan, 15Binnuj fiai hatszáznegyvennyolcan, 16Bebáj fiai hatszázhuszonnyolcan, 17Azgád fiai kétezer-háromszázhuszonketten, 18Adonikám fiai hatszázhatvanheten, 19Bigváj fiai kétezer-hatvanheten, 20Ádin fiai hatszázötvenöten, 21Áternek, Hezekja fiának fiai kilencvennyolcan, 22Hásum fiai háromszázhuszonnyolcan, 23Becáj fiai háromszázhuszonnégyen, 24Háref fiai száztizenketten, 25Gibeon lakói kilencvenöten, 26Betlehem és Netufa lakói száznyolcvannyolcan, 27Anatót férfiai százhuszonnyolcan, 28Bétazmót férfiai negyvenketten, 29Kirját-Jearim, Kefira és Berót férfiai hétszáznegyvenhárman, 30Ráma és Geba férfiai hatszázhuszonegyen, 31Makmász férfiai százhuszonketten, 32Betel és Hái férfiai százhuszonhárman, 33a másik Nébó férfiai ötvenketten, 34a másik Élám férfiai ezerkétszázötvennégyen, 35Hárem lakói háromszázhuszan, 36Jerikó lakói háromszáznegyvenöten, 37Lód, Hádid és Onó lakói hétszázhuszonegyen, 38Szenáa lakói háromezer-kilencszázharmincan.
39A papok: Idája fiai Józsue házából kilencszázhetvenhárman, 40Immer fiai ezerötvenketten, 41Fáshúr fiai ezerkétszáznegyvenheten, 42Árem fiai ezertizenheten.
43A leviták: Józsue fiai, Kedmiel, Binnuj és Hodavja hetvennégyen.
44Az énekesek: Ászáf fiai száznegyvennyolcan.
45A kapuőrök: Sallum fiai, Áter fiai, Telmon fiai, Akkub fiai, Hátita fiai, Sobáj fiai százharmincnyolcan.
46A templomszolgák: Szíha fiai, Hászufa fiai, Tebbaót fiai, 47Kerosz fiai, Sziáa fiai, Fádon fiai, 48Lebána fiai, Hagába fiai, Szelmáj fiai, 49Hánán fiai, Geddel fiai, Gáher fiai, 50Raája fiai, Rászin fiai, Nekoda fiai, 51Gezem fiai, Úza fiai, Fászea fiai, 52Becáj fiai, Meunim fiai, Nefuszim fiai, 53Bakbuk fiai, Hákufa fiai, Hárhur fiai, 54Beszlút fiai, Máhida fiai, Hársa fiai, 55Berkosz fiai, Sziszára fiai, Tema fiai, 56Nászja fiai, Hátifa fiai.
57Salamon szolgáinak fiai, Szotáj fiai, Szóferet fiai, Fáruda fiai, 58Jahála fiai, Dárkon fiai, Giddel fiai, 59Safátja fiai, Hátil fiai, az Ámon fiától, Szabaimtól származó Fókeret fiai.
60A templomszolgák és Salamon szolgáinak fiai összesen háromszázkilencvenketten.
61Azok pedig, akik Telmelából, Telhársából, Kerubból, Addonból és Immerből jöttek, és nem tudták kimutatni, hogy családjuk és nemzetségük Izraelből való, a következők: 62Dalája fiai, Tóbija fiai, Nekoda fiai hatszáznegyvenketten; 63a papok közül pedig: Hábaja fiai, Kósz fiai, annak a Barzillájnak a fiai, aki a gileádi Barzilláj leányai közül vett magának feleséget és azok nevét kapta. 64Ezek keresték nevüket a jegyzéken, de nem találták meg, ezért kizárták őket a papi szolgálatból. 65A kormányzó ugyanis meghagyta nekik, hogy a szentségesből mindaddig ne egyenek, amíg pap nem támad az Urim és a Tumim kezeléséhez.
66Az egész sokaság mintegy negyvenkétezer-háromszázhatvan emberből állott, 67nem számítva szolgáikat, szolgálóleányaikat, akik hétezer-háromszázharmincheten voltak, közöttük kétszáznegyvenöt énekes és énekesnő. 68Lovuk hétszázharminchat, öszvérük kétszáznegyvenöt, 69tevéjük négyszázharmincöt, szamaruk pedig hatezer-hétszázhúsz volt.
70A családfők közül néhányan adományaikkal járultak hozzá az építéshez. A kormányzó ezer drachma aranyat, ötven csészét, ötszázharminc papi köntöst adott a kincshez, 71a családfők pedig húszezer drachma aranyat és kétezer kétszáz mína ezüstöt adtak a templomi kincsekhez. 72És amit a többi nép adományozott, az húszezer drachma arany, kétezer mína ezüst és hatvanhét papi köntös volt. A papok meg a leviták, a kapuőrök, az énekesek, a többi nép, a templomszolgák és egész Izrael saját városaikban telepedtek le.
Elérkezett a hetedik hónap, Izrael fiai pedig városaikban laktak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet