Keresés a Bibliában

7 1Amikor fölépült a várfal, fölszereltettem az ajtószárnyakat, és szolgálatba állították a kapuőröket, az énekeseket meg a lévitákat. 2Jeruzsálem parancsnokává testvéremet, Hanánít és Hananját, a várnagyot neveztem ki, mert ő megbízhatóbb és istenfélőbb volt a többségnél. 3Meghagytam nekik, hogy ne nyissák ki addig Jeruzsálem kapuit, amíg melegen nem süt a nap, és még mielőtt lemenne, csukják be az ajtószárnyakat, és reteszeljék be őket. Jeruzsálem lakói közül pedig állítsanak őröket: egyeseket az őrhelyekre, másokat meg a saját házukkal szemben.

A hazatértek névsora

4A város igen nagy kiterjedésű, de gyér népességű volt, és a házak még nem voltak fölépítve. 5Ekkor Isten azt a gondolatot adta nekem, hogy gyűjtsem össze az előkelőket, az elöljárókat és a népet, hogy származási jegyzéket készítsünk. Megtaláltam a származási jegyzékét azoknak, akik elsőként tértek haza, és abban ezt találtam följegyezve:
6A Júda tartományából valók közül ezek tértek haza a száműzetésből – Nebukadneccar, Babilónia királya vitte őket fogságba, de visszatérhettek Jeruzsálembe és Júdába, ki-ki a maga városába –, 7és jöttek meg Zerubbábellel, Jésúával, Nehemjával, Azarjával, Raamjával, Nahamáníval, Mordokajjal, Bilsánnal, Miszperettel, Bigvajjal, Rehúmmal és Baanával.
Az Izráel népéhez tartozó férfiak szám szerint a következők voltak: 8Parósnak kétezer-százhetvenkét leszármazottja, 9Sefatjának háromszázhetvenkét leszármazottja, 10Árahnak hatszázötvenkét leszármazottja, 11Pahat-Móábnak Jésúa és Jóáb ágán kétezer-nyolcszáztizennyolc leszármazottja, 12Élámnak ezerkétszázötvennégy leszármazottja, 13Zattúnak nyolcszáznegyvenöt leszármazottja, 14Zakkajnak hétszázhatvan leszármazottja, 15Binnújnak hatszáznegyvennyolc leszármazottja, 16Bébajnak hatszázhuszonnyolc leszármazottja, 17Azgádnak kétezer-háromszázhuszonkét leszármazottja, 18Adóníkámnak hatszázhatvanhét leszármazottja, 19Bigvajnak kétezer-hatvanhét leszármazottja, 20Ádínnak hatszázötvenöt leszármazottja, 21Átérnak Hizkijjá ágán kilencvennyolc leszármazottja, 22Hásumnak háromszázhuszonnyolc leszármazottja, 23Bécajnak háromszázhuszonnégy leszármazottja, 24Hárífnak száztizenkét leszármazottja, 25Gibeónnak kilencvenöt leszármazottja.
26Betlehemiek és Netófából valók száznyolcvannyolcan voltak, 27Anátótból valók százhuszonnyolcan, 28bét-azmávetiek negyvenketten, 29kirjat-jeárímiak, kefíráiak és beérótiak hétszáznegyvenhárman, 30rámáiak és gebaiak hatszázhuszonegyen, 31Mikmászból valók százhuszonketten, 32Bételből és Ajból valók százhuszonhárman, 33a másik Nebóból valók ötvenketten, 34a másik Élámból valók ezerkétszázötvennégyen, 35hárimiak háromszázhúszan, 36jerikóiak háromszáznegyvenöten, 37lódiak, hádídiak és ónóiak hétszázhuszonegyen, 38szenááiak pedig háromezer-kilencszázharmincan voltak.

A papok, léviták és templomszolgák névsora

39A papok a következők voltak: Jedajá leszármazottai Jésúa családjából kilencszázhetvenhárman, 40Immér leszármazottai ezerötvenketten, 41Pashúr leszármazottai ezerkétszáznegyvenheten, 42Hárim leszármazottai ezertizenheten.
43A léviták a következők voltak: Jésúa, Bání, Kadmíél és Hódavjá leszármazottai hetvennégyen.
44Az énekesek ezek voltak: Ászáf leszármazottai száznegyvennyolcan. 45A kapuőrök ezek voltak: Sallúmnak, Átérnak, Talmónnak, Akkúbnak, Hatítának és Sóbajnak a leszármazottai százharmincnyolcan.
46Templomszolgák voltak Cíhá fiai, Haszúfá fiai, Tabbáót fiai, 47Kérósz fiai, Szíá fiai, Pádón fiai, 48Lebáná fiai, Hagábá fiai, Salmaj fiai, 49Hánán fiai, Giddél fiai, Gahar fiai, 50Reájá fiai, Recín fiai, Nekódá fiai, 51Gazzám fiai, Uzzá fiai, Pászéah fiai, 52Bészaj fiai, Meúním fiai, Nefúszím fiai, 53Bakbúk fiai, Hakúfá fiai, Harhúr fiai, 54Baclút fiai, Mehídá fiai, Harsá fiai, 55Barkósz fiai, Szíszerá fiai, Temah fiai, 56Necíah fiai, Hatífá fiai.
57Salamon szolgáinak a fiai voltak: Szótaj fiai, Szóferet fiai, Perúdá fiai, 58Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai, 59Sefatjá fiai, Hattíl fiai, Pókeret-Haccebájím fiai és Ámón fiai.
60A templomszolgáknak és Salamon szolgáinak a fiai összesen háromszázkilencvenketten voltak.

A származásukat igazolni nem tudók névsora

61Ezek azok, akik Tél-Melahból, Tél-Harsából, Kerúbból, Addánból és Immérből jöttek, de nem tudták igazolni családjukat és származásukat, azt, hogy valóban Izráelből valók: 62Delájá fiai, Tóbijjá fiai és Nekódá fiai hatszáznegyvenketten.
63A papok közé tartoztak Hobajjá fiai, Hakkóc fiai és Barzillaj fiai. Ez utóbbi a gileádi Barzillaj egyik leányát vette feleségül, és róla kapta a nevét. 64Ezek keresték bejegyzésüket a származási jegyzékben, de nem találták, ezért meg kellett válniuk a papi szolgálattól. 65A királyi helytartó pedig megmondta nekik, hogy nem ehetnek az igen szent ételekből, amíg szolgálatba nem lép a főpap, aki dönthet az úrímmal és a tummímmal.
66Az egész gyülekezet összesen negyvenkétezer-háromszázhatvan fő volt, 67azonkívül hétezer-háromszázharminchét szolga és szolgálóleány meg kétszáznegyvenöt énekes és énekesnő.
68Volt négyszázharmincöt tevéjük és hatezer-hétszázhúsz szamaruk.

Adományok az építkezésre

69A családfők egy része adakozott az építkezésre. A királyi helytartó ezer aranydrahmát adott át a kincstárnak meg ötven hintőedényt és ötszázharminc papi köntöst. 70Néhány családfő húszezer aranydrahmát és kétezer-kétszáz ezüstminát adott az építkezés költségeire. 71A nép többi része pedig húszezer aranydrahmát, kétezer ezüstminát és hatvanhét papi köntöst adott.
72A papok, a léviták, a kapuőrök és az énekesek, a köznépből valók és a templomszolgák, tehát egész Izráel letelepedett a maga városaiban. A hetedik hónap kezdetére már saját városaikban laktak Izráel fiai.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet