Keresés a Bibliában

A visszatért papok és leviták jegyzéke.

12 1Ezek a papok és leviták tértek vissza Sealtiel fiával, Zerubbábellel és Jesuával: Szeraja, Jeremiás, Ezdrás, 2Amarja, Malluch, Hattus, 3Sekanja, Harim, Meremot, 4Iddó, Ginneton, Abija, 5Mijamin, Maadja, Bilga, 6Semaja, továbbá Jojarib, Jedaja, 7Szallai, Amok, Hilkija, Jedaja. 7 8A leviták: Jesua, Binnui, Kadmiel, Serebja, Júda, Mattanja – ez utóbbi vezette testvéreivel a dicsőítő énekeket, 9ugyanakkor Bakbukja, Unni és testvérei velük szemben álltak, osztályuknak megfelelően. 9Ezek voltak a papok és testvéreik fejei Jesua idejében. 10Jesua Jojakimot nemzette, Jojakim Eljasibot nemzette, Eljasib Jojadát nemzette, 11Jojada Jochanant nemzette és Jochanan Jadduát nemzette. 12Jojakim idejében ezek voltak a papi családok fejei: Szeraja családjáé Meraja, Jeremiás családjáé Hananja, 13Ezdrás családjáé Mesullam, Amarja családjáé Jehochanan, 14Malluch családjáé Jonatán, Sekanja családjáé József, 15Harim családjáé Adna, Meremot családjáé Helkai, 16Iddó családjáé Zakariás, Ginneton családjáé Mesullam, 17Abija családjáé Zikri, Mijamin családjáé…, Maadja családjáé Piltai, 18Bilga családjáé Sammua, Semaja családjáé Jenatan, 19Jojarib családjáé Mattenai, Jedaja családjáé Uzi, 20Szallu családjáé Kallai, Amok családjáé Éber, 21Hilkija családjáé Hasabja, Jedaja családjáé Netaneel. 22Eljasib, Jojada, Jochanan és Jaddua korától a papi családok fejei föl vannak jegyezve a Krónikák könyvében egészen a perzsa Dárius uralkodásáig. 23Lévi fiai. A családfők föl vannak jegyezve a Krónikák könyvében egészen Johanannak, Eljasib fiának idejéig. 24A leviták vezetői: Hasabja, Serebja, Jesua, Binnui, Kadmiel és testvéreik, akik velük szemben álltak, amikor a dicsérő és magasztaló énekeket énekelték és a hálaadást végezték Dávidnak, az Isten emberének rendelkezése szerint, egymással váltakozva. 25Mattanja, Bakbukja és Obadja. Mesullam, Talmon és Akkub voltak a kapuőrök, akik a kapuknál levő kamrákban őrködtek. 26Ezek Jesua fiának, Jojakimnak az idejében és Nehemiás kormányzó, valamint Ezdrás pap és írástudó idejében éltek.

Jeruzsálem falának fölszentelése.

27Jeruzsálem falának fölszentelésére minden helységből összehívták a levitákat, hogy jöjjenek Jeruzsálembe, mert a fölszentelést ujjongás s dicsőítő énekek közepette, cintányér, hárfa és citera kíséretében akarták megülni. 28Összegyűltek az énekesek – Lévi fiai – Jeruzsálem környékéről, a netofatiak falvaiból, 29Bet-Gilgalból, Geba és Azmavet vidékéről. Az énekesek ugyanis tanyákat építettek maguknak Jeruzsálem körül. 30A papok és leviták előbb maguk tisztálkodtak meg, majd megtisztították a népet, a kapukat és a falat is. 31Meghagytam Júda elöljáróinak, hogy menjenek föl a falakra, és két nagy menetet szerveztem. Az első jobb felé haladt a falon, a Szemét-kapu irányában. 32Mögöttük ment Hosaja és Júda elöljáróinak egyik fele, 33továbbá Azarja, Ezdrás, Mesullam, 34Júda, Mijamin, Semaja és Jeremiás, 35akiket a papok közül választottunk ki, és elláttunk trombitával, azután Zakariás, Jonatánnak a fia, (aki) Semaja fia volt, az Mattanja fia, az Mikeás fia, az Zakkur fia, az meg Aszaf fia 36és testvérei: Semaja, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneel, Júda, Hanani, Dávidnak, az Isten emberének hangszereivel fölszerelve. Ezdrás, az írástudó haladt az élen. 37A Forrás-kapunál fölmentek Dávid városának a lépcsőin, a fal gerincén és Dávid házának feljáróján egészen a Víz-kapuig, kelet felé. 38A másik menet bal felé haladt, s a nép vezetőinek felével kísértem a fal gerincén a Kemence-torony fölött a Tér faláig, 39majd az Efraim-kapu, a Hal-kapu, Hananeel tornya fölött a Juh-kapuig. Az Őr-kapunál álltak meg. 40Azután a két kar felsorakozott az Isten házában. Én is melléjük álltam az elöljárók felével, 41továbbá a papok: Eljákim, Maaszeja, Mijamin, Mikeás, Eljoenáj, Zakariás, Hananja, trombitáikkal, 42továbbá Maaszeja, Semaja, Eleazár, Uzi, Jehochanan, Malkija, Elám és Ezer. Az énekeseket Jizrahja vezette. 43Ezen a napon nagy véresáldozatot mutattak be, és a nép ujjongott örömében, mert Isten nagy örömet szerzett nekik. Az asszonyok és a gyerekek is örültek, messze elhallatszott Jeruzsálem ujjongása.

Gondoskodás a papokról és a levitákról.

44Ebben az időben embereket állítottak a felajánlott adományok és a tizedek tárolására szolgáló kamrákhoz, hogy oda gyűjtsék össze a papok és leviták részét, amely a falvak földjéről a törvény szerint megillette őket. Júda ugyanis örömét lelte a szolgálatot ellátó papokban és levitákban, 45mivel pontosan végezték az istentiszteletet és a tisztulás szertartásait, s ugyanígy az énekesek és a kapuőrök is, amint Dávid és fia, Salamon rendelte. 46Mert Dávid és Aszaf korától, nagyon régtől fogva voltak énekesek, akik dicsőítő és hálaénekeket zengtek Istennek. 47Zerubbábel és Nehemiás idejében egész Izrael megadta az énekeseknek és a kapuőröknek járandóságukat, napról napra. Megadták a szent járandóságot a levitáknak is, a leviták pedig Áron fiainak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet