Keresés a Bibliában

12 1Ezek pedig a papok és Léviták, a kik feljövének Zorobábellel, Sealtiél fiával és Jésuával: Serája, Jeremiás, Ezsdrás. (Neh 10,3-9; Ezsdr 2,1) 2Amária, Mallukh, Hattus, (2Krón 19,7; Siral 1,18) 3Sekánia, Rehum, Meremóth, (Neh 1,18.19) 4Iddó, Ginnethói, Abija, (Neh 22,23) 5Mijámin, Maádia, Bilga, 6Semája, Jójárib, Jedája, 7Szallu, Ámók, Hilkija, Jedája, - ezek valának fejei a papoknak és atyjokfiainak Jésua napjaiban. (5Móz 4,32;32,7) 8A Léviták pedig ezek: Jésua, Binnui, Kadmiel, Serébia, Jehuda, Mattánia, - ki vezetője vala hálaadó éneklésnek, atyjafiaival. (Neh 11,17;8,7.9;4,10;10,11;13,3.24; Ezsdr 2,40-42;3,9) 9És Bakbukia, s Unni, az ő atyjokfiai velök szemben, tisztök szerint. (1Krón 15,20;25,4) 10És Jésua nemzé Jojákimot, s Jojákim nemzé Eliásibot, s Eliásib nemzé Jójadát, (Neh,12 12. 26. Neh 3,1. 13,4. 7. 28.) 11És Jójada nemzé Jónathánt, s Jónathán nemzé Jadduát. (Neh,12 22. 23.) 12Jójákim napjaiban pedig papok, családfők valának: Serája családjában Merája, Jerémiáséban Hanánia, (Zsolt 129,5.6; Neh 11,20) 13Ezsdráséban Mesullám, Amáriáéban Jóhanán, (Ésa 59,6) 14Melikuéban Jónathán, Sebaniáéban József, (Neh,12 23.) 15Háriméban Adna, Merajóthéban Helkai, (Neh 10,5) 16Iddóéban Zakhariás, Ginnethónéban Mesullám, (Neh,12 4. Zak. 1,1.) 17Abijáéban Zikri, Minjáminéban és Móadiáéban Piltai, 18Bilgáéban Sammua, Semájáéban Jónathán, 19Jójáribéban Mattenai, Jedajáéban Uzzi, 20Szallaiéban Kallai, Amókéban Éber, (Neh,12 7.) 21Hilkijáéban Hasábia, Jedajáéban Nethanéel. (Neh,12 1.) 22A Léviták közül Eliásib, Jójada, Jóhanán és Jaddua napjaiban felírattak a családfők, a papok pedig mind a persiai Dárius országlásáig. 23A Léviták családfői felírattattak a krónikák könyvében Jóhanánnak, Eliásib fiának napjaiig; (Neh,12 10.;Neh,12 8.) 24A Léviták családfői valának: Hasábia, Serébia, Jésua a Kadmiel fia, és az ő atyjokfiai velök szemben a dícsérő és hálaadó éneklésre, Dávidnak, az Isten emberének parancsolata szerint, mint egy éneklő sereg együtt a másikkal. (Neh 10,11;12,8; Ezsdr 8,18.19;2,40.1Krón;16,4;23,30.2Krón;5,13;31,2) 25Mattánia, Bakbukia, Obádia, Mesullám, Talmón, Akkub pedig kapunállók, őrt állván a kapuk kincses házainál. (Neh 11,17.19.1Krón;25,4;9,17;26,15.17.2Krón;25,24; Ezsdr 2,42) 26Ezek valának Jojákim napjaiban, ki Jésua fia, ki Jósadák fia volt, és Nehémiásnak, a helytartónak és Ezsdrásnak, a törvénytudó papnak napjaiban. (Neh,12 12-21. 24.;Ezsdr 7,11) 27Jeruzsálem kőfalának felszentelésekor pedig fölkeresék a Lévitákat minden ő helyeiken, hogy behozzák őket Jeruzsálembe, hogy véghezvigyék a felszentelést örömmel és hálaadással és énekléssel, czimbalmokkal, lantokkal és cziterákkal. (Neh 11,15-18.36; Ezsdr 6,16.2Krón;23,18.1Krón;13,8;15,16.21;25,1) 28És összegyűlének az énekesek fiai mind Jeruzsálem környékéről, mind pedig a Netófátiak faluiból. (Neh,12 25. Neh 3,22. 11,17. Ezsdr. 1,22. 1 Krón. 9,16. 2,54.) 29Mind Beth-Gilgálból, mind Geba és Azmáveth határaiból, mert falukat építének magoknak az énekesek Jeruzsálem körül. 30És minekutána megtisztíták magokat a papok és a Léviták, megtisztíták a népet is, s a kapukat és a kőfalat. (Ezsdr 6,20.2Krón;29,20) 31Azután felvivém Júda fejedelmeit a kőfalhoz és rendelék két nagy hálaadást éneklő sereget és csapatokat; az egyik jobbkéz felé méne a kőfal mellett a szemétkapu felé, (Neh,12 38. Neh 3,14.) 32És utánok méne Hósaája és Júda fejedelmeinek fele, 33És Azária, Ezsdrás és Mesullám, (Neh 10,23.3;12,33-36) 34Júda és Benjámin, Semája és Jeremiás, 35A papok fiai közül kürtökkel; és Zakariás, a Jónathán fia, ki Semája fia, ki Mattánia fia, ki Mikája fia, ki Zakkur fia, ki Asáf fia vala, (Neh 11,17;12,8.25) 36És az ő atyjafiai: Semája, Azarél, Milalai, Gilalai, Máaj, Nethanéel, Júda és Hanáni, Dávidnak, az Isten emberének éneklőszerszámaival; Ezsdrás pedig, az írástudó előttök megy vala; (Neh,12 32. 24. Ezsdr. 3,10. 1 Krón. 15,16. 25,2. 23,5. 2 Krón. 29,26.) 37Méne pedig e sereg a forrás kapuja felé, s egyenesen fölmenének Dávid városának lépcsőin a kőfalhoz vezető lépcsőre, s menének Dávid háza mellett s a vizek kapujáig napkelet felé. (Neh,12 31. Neh 3,26.) 38A hálaadást éneklő második sereg pedig, mely átellenben megy vala - én pedig és a népnek fele utánok - méne a kőfal mellett, a kemenczék tornya mellett, mind a széles kőfalig. (Neh 1,19) 39És az Efraim kapuja mellett és az ó város kapuja mellett és a halaknak kapuja mellett és a Hananél tornya és a Meáh torony mellett mind a juhok kapujáig, s megállának a tömlöcz kapujában. 40És megálla a hálaadást éneklő mindkét sereg az Isten házánál, és én s a fejedelmeknek fele velem, (Neh,12 32.) 41És a papok: Eljákim, Maaséja, Minjámin, Mikája, Eljoénai, Zakariás, Hanánia kürtökkel, (Neh,12 35.) 42És Maaséja, Semája, Eleázár, Uzzi, Jóhanán, Malkija, Elám és Ezer; és zengedeznek vala az énekesek, és Jizrahia az előljáró. (Ezsdr 3,10; Zsolt 147,1; Zsolt 150,1) 43És áldozának azon napon nagy áldozatokkal, és vigadának, mert az Isten megvidámítá őket nagy örömmel, sőt az asszonyok és gyermekek is vigadának; és Jeruzsálemnek öröme nagy messze hallatott. (Neh 8,12.17; Ezsdr 3,13;6,22.2Krón;20,27) 44És rendeltetének ama napon férfiak a kincseknek, felemelt áldozatoknak, első zsengéknek és a tizedeknek tárházai fölé, hogy összegyűjtsék azokba a városok határaiból a törvény szerint való részöket a papoknak és a Lévitáknak, mert örvendeze Júda a papokon és a Lévitákon, a kik ott állának tisztökben, (Neh 13,12;10,38-39.5Móz;10,8) 45Mint a kik megőrzik Istenök rendtartását s a tisztaság rendtartását, és az énekesek és a kapunállók is ott állának tisztökben, Dávidnak és az ő fiának, Salamonnak parancsolatja szerint; (2Krón 13,11;8,14.1Krón;23,28.24-26.4Móz;18,4.5) 46Mert Dávidnak napjaiban Asáf vala régtől fogva az énekesek és az Istennek hálát adó és őt dícsérő éneklésnek vezetője. (1Krón 16,5.7) 47És a Zorobábel és Nehémiás napjaiban megadja vala az egész Izráel az énekeseknek és kapunállóknak az ő részöket naponként, nevezetesen oda szentelik vala azt a Lévitáknak, a Léviták pedig az Áron fiainak. (Neh 11,23;10,38.4Móz;18,26-29)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet