Keresés a Bibliában

8 1Ezek azok a családfők – a családfájukkal együtt –, akik hazatértek velem Babilonból Artaxerxész király uralkodása idején: 2Pinchasz fiai közül Gersom; Itamár fiai közül Dániel; Dávid fiai közül 3Sekanja fia Hattus; Pareos fiai közül Zakariás és vele számba véve százötven férfi; 4Pahat-Moab fiai közül Zerahja fia, Eljoenáj és vele kétszáz férfi; 5Zattu fiai közül Jahariel fia, Sekanja és vele háromszáz férfi; 6Adin fiai közül Jonatán fia, Ebed és vele ötven férfi; 7Elem fiai közül Ataljahu fia, Izajás és vele hetven férfi; 8Sefatja fiai közül Michael fia, Zebadja és vele nyolcvan férfi; 9Joáb fiai közül Jechiel fia, Obadja és vele kétszáztizennyolc férfi; 10Bani fia közül Josifja fia, Selomit és vele százhatvan férfi; 11Bebai fiai közül Bebai fia, Zakariás és vele huszonnyolc férfi; 12Azgad fiai közül Hakkatan fia, Johanan és vele száztíz férfi; 13Adonikam fiai közül: a fiatalabbak, a nevük: Elifelet, Jejel és Semaja és velük hatvan férfi; 14Bigvai fiai közül Utai és Zabud és velük hetven férfi. 15Összegyűjtöttem őket a folyó mellett, amely Ahava felé folyik, és ott táboroztunk három napig. Szemügyre vettem a népet és a papokat, de nem találtam Lévi fiai közül egyetlenegyet sem. 16Akkor elküldtem Eliezert, Arielt, Semaját, Elnatánt, Jaribot, Nátánt, Zakariást és Mesullamot, ezeket a józanul gondolkodó férfiakat. 17Elküldtem őket Iddóhoz, Kaszifja helység fejéhez, szájukba adva azokat a szavakat, amelyeket Iddóhoz és testvéreihez kellett intézniük, akik Kaszifja helységben laktak, hogy küldjenek nekünk szolgákat Isten háza számára. 18S mikor fölöttünk volt Istenünk jóságos keze, egy okos férfit küldtek nekünk Machli fiai közül, aki Lévinek, Izrael fiának fia volt – Serebját, fiaival és testvéreivel együtt tizennyolc embert, 19továbbá Hasabját és vele testvérét, Jesaját, Merári fiai közül, a fiaikkal együtt húsz embert. 20A templomszolgák közül pedig, akiket Dávid és a vezérek rendeltek a leviták szolgálatára: kétszázhúsz templomszolgát – mind név szerint följegyezték őket. 21Aztán ott, az Ahava folyó mellett böjtöt hirdettem, hogy megalázkodjunk Istenünk előtt, és szerencsés utat esdjünk ki magunknak, gyermekeinknek és minden jószágunknak. 22Szégyelltem ugyanis a királytól fegyveres segítséget és lovasokat kérni, hogy oltalmazzanak minket az úton az ellenség ellen. Azt mondtam a királynak: „Istenünk keze vezérli azokat, akik őt keresik, és megáldja őket. Azokat azonban, akik elfordulnak tőle, hatalma és haragja sújtja.” 23Így hát böjtöltünk és könyörögtünk Istenünkhöz, és ő meghallgatott minket. 24Azután a főpapok közül kiválasztottam tizenkettőt, Serebját, Hasabját és még tízet a testvéreik közül. 25Lemértem nekik az ezüstöt, az aranyat és az edényeket, amelyeket a király, a tanácsosai, a főemberei, valamint Izrael ott található fiai az Isten háza számára ajándékul felajánlottak. 26A kezükbe mértem 650 talentum ezüstöt, 102 ezüsttalentum értékű edényt, 100 talentum aranyat, 27húsz aranyserleget, 1000 dareikosz értékben és két szép csillogó rézből való edényt, amely olyan értékes volt, mint az arany. 28Így szóltam hozzájuk: „Ti az Úr szentjei vagytok, s szentek ezek az edények is: ez az ezüst és az arany önkéntes adomány az Úrnak, atyáitok Istenének. 29Vigyázzatok és őrizzétek meg, amíg a papok és a leviták vezetői és Izrael családjának fejei előtt le nem méritek Jeruzsálemben az Úr házának helyiségeiben.” 30A papok és leviták átvették a lemért ezüstöt, aranyat és edényeket, hogy elvigyék Jeruzsálembe, Istenünk házába. 31Az első hónap tizenkettedik napján indultunk el az Ahava folyótól, hogy Jeruzsálembe menjünk. Istenünknek fölöttünk volt a keze, s megóvott minket az ellenségtől és az útonállóktól az úton. 32Így megérkeztünk Jeruzsálembe, és három napig ott maradtunk. 33A negyedik napon lemértük Istenünk házában az ezüstöt, aranyat és az edényeket, és Urija fia, Meremot pap kezére bíztuk. Vele volt Pinchasz fia, Eleazár, s voltak mellettük leviták is: Jesua fia, Jozabad és Binnui fia, Noadja. 34Számra és súlyra föl is jegyezték. 35Ebben az időben a száműzöttek, akik visszatértek a fogságból, égőáldozatot mutattak be Izrael Istenének: tizenkét bikát egész Izraelért, kilencvenhat kost, hetvenhét bárányt, tizenkét kecskebakot – mindezt égőáldozatul az Úrnak. 36Aztán átnyújtották a király rendeletét a folyamon túli királyi helytartóknak és kormányzóknak, s ezek pártfogásba vették a népet és az Isten házát.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet