Keresés a Bibliában

8 1Ezek a családfőknek és azoknak a családfája, akik Artaxerxész király uralkodása alatt Babilonból visszatértek velem: 2Fineesz fiai közül Gersom; Itamár fiai közül Dániel; Dávid fiai közül Háttus, Sekenja fia 3Fáros utódaiból Zakariás és vele együtt szám szerint százötven férfi; 4Fáhat-Moáb fiai közül Elioenáj, Zaréhe fia és vele kétszáz férfi; 5Zétua fiai közül Sekenja Jahaziél fia, és vele háromszáz férfi; 6Ádán fiai közül Ábed, Jonatán fia, és vele ötven férfi; 7Álám fiai közül Izajás, Atália fia és vele hetven férfi; 8Safátja fiai közül Zebedja, Mikaél fia és vele nyolcvan férfi; 9Joáb fiai közül Obedja, Jáhiel fia és vele kétszáztizennyolc férfi; 10Báni fiai közül Selomit Joszfia fia és vele százhatvan férfi; 11Bebáj fiai közül Zakariás, Bebáj fia és vele huszonnyolc férfi; 12Azgád fiai közül Johanán, Ekketán fia és vele száztíz férfi; 13Adonikám fiai közül a fiatalabbak, név szerint: Elifelet, Jehiél meg Samája és velük hatvan férfi; 14Bigváj fiai közül Utáj Zábud fia és velük hetven férfi.
15Egybegyűjtöttem őket annál a folyónál, amely Aháva felé folyik, és ott tartózkodtunk három napig. Közben leviták után néztem a nép és a papok között, de nem találtam. 16Erre elküldtem Eliézer, Ariel, Semeja, Járib, Elnátán, Nátán, Zakariás és Mesullám bölcs főembereket. 17Elküldtem őket Eddóhoz, Kászfia helység vezetőjéhez és szájukba adtam a szavakat, amelyekkel meg kellett kérniük Eddót és testvéreit, hogy küldjenek nekünk szolgákat Istenünk háza számára. 18Mivel pedig Isten jóságos keze volt rajtunk, bölcs férfiakat küldtek hozzánk annak a Moholinak a családjából, aki Izrael fiának, Lévinek fia volt. Sarábját fiaival és testvéreivel együtt tizennyolc embert, 19valamint Hásabját és vele Merári ivadékai közül Izajást, testvéreivel és fiaival együtt húsz férfit. 20A templomszolgák közül pedig, akiket Dávid és a fejedelmek a leviták mellé osztottak be szolgálattételre, kétszázhúsz natinitát; fel is jegyezték mindegyikük nevét.
21Majd böjtöt hirdettem ott az Aháva folyó mellett, hogy megsanyargassuk magunkat az Úr, a mi Istenünk előtt és szerencsés utat esdjünk le magunknak, fiainknak és mindennemű jószágunknak. 22Restelltem ugyanis segítséget és lovasokat kérni a királytól, hogy megvédjenek minket az úton az ellenséggel szemben, hiszen azt mondtuk a királynak: »Istenünk keze nyugszik mindazokon, akik jóban hozzá fordulnak, de ereje, hatalma és haragja nehezedik mindazokra, akik elfordulnak tőle.« 23Ezért böjtöltünk és könyörögtünk Istenünkhöz. Szerencsésen is jártunk.
24Majd kiválasztottam tizenkettőt a papi fejedelmek közül: Sarábját, Hásabját meg tíz testvérüket 25és odamértem nekik az ezüstöt, az aranyat meg a mi Istenünk háza számára szent ajándékul adott edényeket, amelyeket a király, valamint tanácsosai és fejedelmei, továbbá azok ajánlottak fel, akik egész Izraelből ott tartózkodtak. 26Odamértem a kezükbe hatszázötven talentum ezüstöt, száz ezüst edényt, száz talentum aranyat, 27húsz aranyserleget, körülbelül ezer dáriusz értékben, és a legfinomabb csillogó rézből való két edényt, amely oly szép volt, mintha aranyból lett volna. 28Majd így szóltam hozzájuk: »Ti az Úr szentjei vagytok, és szentek az edények, az ezüst meg az arany is, amelyet önkéntes adományul ajánlottak fel az Úrnak, atyáink Istenének. 29Vigyázzatok tehát és őrizzétek meg, amíg csak oda nem méritek az Úr házának kincstára számára, a papok és a leviták fejedelmei, meg az izraelita családfők elé Jeruzsálemben.« 30Erre átvették a papok és a leviták a megmért ezüstöt, aranyat és az edényeket, hogy elszállítsák Jeruzsálembe, a mi Istenünk templomába.
31Elindultunk az Aháva folyó mellől az első hónap tizenkettedik napján, hogy Jeruzsálembe vándoroljunk. És rajtunk nyugodott az Isten keze, és megóvott minket az úton az ellenségtől és a lesben állóktól. 32Amikor aztán megérkeztünk Jeruzsálembe és már három napig ott tartózkodtunk, 33a negyedik napon odamértük Istenünk templomában az ezüstöt, az aranyat és az edényeket Meremót, Uriás pap fiának kezéhez Eleazár, Fineesz fia, Jozabád, Józsue fia és Noadája, Binnuj fia, leviták jelenlétében, 34mindent a maga száma és súlya szerint. Fel is jegyezték akkor mindennek a súlyát. 35A fogságból visszatért száműzöttek ekkor Izrael egész népéért Izrael Istenének egészen elégő áldozatul bemutattak tizenkét bikaborjút, kilencvenhat kost, hetvenhét bárányt, bűnért való áldozatul pedig tizenkét kecskebakot, egytől-egyig egészen elégő áldozatul az Úrnak. 36Majd átnyújtották a királyi szatrapáknak és a folyamon túl levő helytartóknak a király rendeletét, erre azok pártfogásba vették a népet és az Isten házát.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet