Keresés a Bibliában

8 1Ezek pedig családfőik és nemzetségi eredetök azoknak, a kik feljövének velem Artaxerxes uralkodásakor Babilóniából: (Ezsdr 2,2-35) 2Fineás fiai közül: Gersóm; Ithamár fiai közül: Dániel; Dávid fiai közül: Hattus; 3A Sekánia fiai közül, Parós fiai közül: Zakariás s vele egy nemzetségben másfélszáz férfi; (1Krón 3,22; Nehem 10,5) 4Pahath-Moáb fiai közül: Eljóénai, Zerahia fia s vele kétszáz férfi; (Ezsdr 2,6) 5Sekánia fiai közül a Jaháziel fia s ő vele háromszáz férfi; 6Ádin fiai közül: Ebed, Jónathán fia és vele ötven férfi; 7Élám fiai közül: Ésaiás, Athália fia és vele hetven férfi; 8Sefátia fiai közül: Zebádia, Mikháel fia és ő vele nyolczvan férfi; 9Joáb fiai közül: Obádia, Jéhiel fia és vele kétszáztizennyolcz férfi; (Ezsdr 2,6) 10Selómith fiai közül a Jószifia fia és vele százhatvan férfi; 11Bébai fiai közül: Zakariás, Bébai fia és vele huszonnyolcz férfi; 12Azgád fiai közül: Jóhanán, Hakkátán fia és vele száztíz férfi; 13Adónikám fiai közül az utódok s neveik: Elifélet, Jeiél és Semája és velök hatvan férfi; (Ezsdr 2,13) 14És Bigvai fiai közül: Uthai és Zabbud és velök hetven férfi. 15Mikor pedig összegyűjtém őket az Aháva felé folyó folyóvízhez, hol három napig valánk, megnéztem jól a népet és a papokat, s a Lévi fiai közül nem találtam közöttük senkit. 16Elküldém annakokáért Eliézert, Arielt, Semáját, Elnáthánt, Járibot, Elnáthánt, Náthánt, Zakariást, Mesullámot, mint családfőket, és Jójáribot és Elnáthánt, mint eszes embereket. 17És rendelém őket Iddóhoz, a ki fő vala a Kászifia nevű helyen, és betanítám őket, hogy mit szóljanak Iddónak és az ő atyjafiainak, a Léviták szolgáinak a Kászifia nevű helyen, - hogy hozzanak szolgákat a mi Istenünk házához. 18És elhozák nékünk, Istenünknek rajtunk nyugvó jó kegyelme szerint, Is-szekhelt, a Mahli fiai közül, a ki Lévi fia, a ki meg Izráel fia vala, és Serébiát, fiaival és tizennyolcz testvérével együtt. (Nehem 8,7;9,4;10,13;12,24.2Móz;6,16.19.1Krón;6,17-19) 19És Hasábiát s vele Ésaiást, a Mérári fiai közül, testvéreivel és húsz fiával együtt; (Nehem 10,13;12,24) 20És a Léviták szolgái közül, a kiket Dávid és a fejedelmek adának a Léviták szolgálatába, kétszázhuszat; mindnyájok nevei feljegyeztettek. (Ezsdr 2,55-58.1Kir;9,20.2Krón;8,7) 21Ekkor bőjtöt hirdeték ott az Aháva folyóvíz mellett, hogy megaláznók magunkat a mi Istenünk előtt, hogy kérnénk tőle szerencsés utat magunknak, családainknak és minden marháinknak. (2Krón 20,3; Jóel 1,14;2,15; Jer 36,9; Bir 20,26) 22Mert szégyeltem vala a királytól kérni sereget és lovagokat oltalmunkra a mi ellenségeink ellen ez útban, mert ezt mondtuk volt a királynak, mondván: A mi Istenünk kegyelme van mindazokon, a kik őt keresik, az ő javukra, és az ő hatalma és haragja mindazokon, a kik elhagyják őt. 23És bőjtölénk és a mi Istenünkhöz könyörgénk annakokáért, és meghallgatott minket. 24Ekkor különválaszték a papi fejedelmek közül tizenkettőt Serébiához és Hasábiához és hozzájok atyjokfiai közül tízet. (Ezsdr,8 18.) 25És átmérém nékik az ezüstöt és aranyat és az edényeket, a mi Istenünk házának ajándékait, a melyeket a király és tanácsosai és fejedelmei és minden Babilóniában élő Izráeliták ajándékozának. 26Kezökhöz mérék pedig hatszázötven tálentom ezüstöt, száz tálentomot érő ezüst edényeket és száz tálentom aranyat. 27Húsz arany poharat, melyek ezer dárikot érnek vala, és két szép ragyogású rézedényt, melyek oly becsesek, mint az arany. 28És mondék nékik: Ti az Úrnak szentei vagytok, ez edények is szentek, és ez az ezüst és arany az Úrnak, atyáitok Istenének önkénytesen adott ajándék: 29Vigyázzatok azért reá és megőrizzétek, míg átméritek a papi fejedelmek, a Léviták és Izráel családainak fejedelmei előtt Jeruzsálemben az Úr házának kamaráiban! 30És átvevék a papok és a Léviták az ezüstöt, aranyat és az edényeket súly szerint, hogy vigyék Jeruzsálembe Istenünk házához. 31Elindulánk pedig az Aháva folyóvíz mellől az első hó tizenkettedik napján, hogy Jeruzsálembe menjünk; s a mi Istenünk kegyelme nyugodott rajtunk, megszabadítván minket a ránk leselkedő ellenségnek kezéből ez úton. 32És megérkezénk Jeruzsálembe, és pihenénk ott három napig. (Nehem 2,11) 33Negyednap pedig átméretett az ezüst, az arany és az edények a mi Istenünk házában, Merémóth papnak Uriás fiának kezéhez, vele lévén Eleázár, a Fineás fia, és velök Józadáb, a Jésua fia és Nóadia, a Binnui fia, Léviták, (Nehem 3,4.21;10,5.10;12,8; Ezsdr 10,23) 34Minden szám és súly szerint, s feljegyeztetett az egész súly abban az időben. 35A kik pedig megérkeztek a fogságból, a rabságnak fiai, égőáldozatokat vivének Izráel Istenének: tizenkét tulkot egész Izráelért, kilenczvenhat kost, hetvenhét bárányt, tizenkét bakot bűnért való áldozatra, mindezt egészen égőáldozatul az Úrnak. (Ezsdr 7,17;6,17) 36És átadák a király parancsolatait a király helytartóinak, s a vizen túl lévő helytartóknak, és ezek segíték a népet és az Isten házát. (Ezsdr 7,21-24; Nehem 2,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet