Keresés a Bibliában

4 1És lőn Salamon király az egész Izráel felett királylyá. 2Ezek valának pedig az ő főemberei: Azária, Sádók papnak fia. (1Kir 2,35) 3Elihóref és Ahija, Sisának fiai íródeákok, Jósafát, az Ahilud fia, emlékíró vala. 4És Benája, a Jójada fia, a sereg hadnagya; Sádók pedig és Abjátár papok. (1Kir 1,38;2,35.2Sám;23,20) 5És Azáriás, a Nátán fia, a tiszttartók előljárója; és Zábud, a Nátán fia, főtanácsos és a király barátja. 6És Ahisár udvarbíró; Adónirám pedig, az Abda fia, kincstartó. 7Vala pedig Salamonnak tizenkét tiszttartója az egész Izráelen, a kik ellátták a királyt és az ő háznépét: esztendőnként mindeniknek egy hónapig kellett az ellátásról gondot viselnie. 8És ezek azoknak neveik: Húrnak fia az Efraim hegyén. 9Dékernek fia Mákásban, Sahálbimban, Béth-Semesben és Elonban és Béth-Hanánban. 10Hésednek fia Arúbotban, ő hozzá tartozott Szókó és Héfer egész földe. (Józs 15,20.35) 11Abinádáb fiaié volt Dór egész határa. A Salamon leánya, Táfát, vala néki felesége. (Józs 17,11) 12Bahana, az Ahilud fia, bírja vala Taanákot és Megiddót és egész Béth-Seánt, mely Sartána mellett vala Jezréel alatt, Béth-Seántól fogva mind Abela Méholáig és mind Jokméámon túl. 13Gébernek fia, Rámóth Gileádban: övé valának Jáirnak, a Manasse fiának falui, melyek Gileádban valának; az övé volt az Argób tartománya, mely Básánban vala, hatvan nagy város kőfallal és érczzárakkal megerősítve. (4Móz 32,41;5Móz 3,4) 14Ahinádáb, Iddó fia Mahanáimban. 15Ahimaás Naftaliban; a Salamon leányát, Bosmátát vevé magának feleségül ő is. 16Bahana, Khúsai fia, Áserben és Alóthban. 17Jósafát, Paruákh fia, Issakhárban. 18Simei, Éla fia, Benjáminban. 19Géber, Uri fia, a Gileád földében, Sihonnak, az Emoreus királyának földében, és Ógnak, a Básánbeli királynak földében; és ez egy tiszttartó bírja vala azt a földet. 20És Júda és Izráel megsokasodott, olyan sok volt, mint a tenger mellett való föveny, és ettek, ittak és vigadtak. (1Kir 3,8.1Móz;13,16.4Móz;23,10) 21Salamon pedig uralkodék minden országokon a folyóvíztől fogva egész a Filiszteusok földéig és Égyiptomnak határáig, és ajándékokat hoznak vala, és szolgálnak vala Salamonnak, életének minden idejében. (1Móz 15,18.2Krón;9,26) 22És Salamon eledele naponként ez vala: harmincz véka zsemlyeliszt és hatvan véka közönséges liszt; 23Tíz hízlalt ökör, húsz füvön járt ökör és száz juh; a szarvasokon, őzeken, bivalokon és hízlalt madarakon kivül. 24Mert ő uralkodék minden helyeken a folyóvizen túl Thifsától fogva egész Gázáig; minden királyokon, a kik a folyóvizen túl valának; és békessége volt néki minden alattvalóitól köröskörül. (2Krón 9,26) 25És lakozék Júda és Izráel bátorsággal, kiki mind az ő szőlőtője és fügefája alatt. Dántól fogva Bersebáig; Salamonnak minden idejében. (3Móz 26,5.6) 26És Salamonnak volt negyvenezer szekérbe való lova az istállókban, és tizenkétezer lovagja. (1Kir 10,26.2Krón;1,14;9,25) 27És ezek a tiszttartók ellátták Salamon királyt és mindazokat, a kik a Salamon király asztalánál valának, kiki az ő hónapján, minden fogyatkozás nélkül. 28Azután árpát és szalmát is hoztak a lovaknak és a paripáknak arra a helyre, a hol a király volt, kiki az ő rendelete szerint. 29És az Isten adott bölcseséget Salamonnak és igen nagy értelmet és mély szívet, mint a fövény, mely a tenger partján van. 30Úgy hogy a Salamon bölcsesége nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsesége és Égyiptomnak egész bölcsesége. (1Kir 3,12) 31Sőt bölcsebb volt minden embereknél, még az Ezráhita Ethánnál is és Hémánnál, Kálkólnál és Dardánál, a Máhol fiainál; és híre neve vala minden nemzetségek között köröskörül. (Zsolt 89,1;Zsolt 88,1.1Krón;15,19) 32És szerze háromezer példabeszédet, és az ő énekeinek száma ezer és öt volt. 33Szólott a fákról is, a Libánon czédrusfájától az izsópig, a mely a falból nevekedik ki; és szólott a barmokról, a madarakról, a csúszó-mászó állatokról és a halakról is. 34És jőnek vala minden népek közül, hogy hallgassák a Salamon bölcseségét; a földnek minden királyaitól, a kik hallották vala az ő bölcseségét. (1Kir 3,28;10,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet