Keresés a Bibliában

20 1Történt egy nap, hogy miközben a Templomban tanította a népet és hirdette az örömhírt, odajöttek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, 2és megkérdezték tőle:
– Mondd meg nekünk, miféle felhatalmazással cselekszel? Ki hatalmazott fel téged?
3Így válaszolt nekik:
– Én is kérdezek tőletek valamit. Mondjátok meg nekem: 4János keresztsége a mennyből való volt, vagy az emberektől?
5Erre így tanakodtak egymás között: „Ha azt mondjuk: »A mennyből«, azt fogja mondani: »Akkor miért nem hittetek neki?« 6Ha pedig azt mondjuk:
»Az emberektől«, akkor az egész nép megkövez minket, mert meg vannak győződve róla, hogy János próféta volt.”
7Ezért azt felelték, hogy nem tudják, honnét való volt. 8Erre Jézus így szólt hozzájuk:
– Akkor én sem mondom meg nektek, milyen felhatalmazással teszem mindezeket.
9Azután ezt a példázatot mondta a népnek:
– Egy ember szőlőt ültetett, bérbe adta, majd hosszú időre elutazott. 10Amikor eljött az ideje, elküldött a bérlőkhöz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a bérlők megverték, és üres kézzel küldték vissza. 11Azután egy másik szolgát küldött. Ezt is megverték, kigúnyolták, és üres kézzel küldték vissza. 12Egy harmadikat is küldött. Ezt véresre verték és kidobták. 13Akkor így szólt a szőlő ura: „Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán tiszteletben tartják.” 14De mikor a bérlők meglátták, így tanakodtak: „Ez az örökös! Öljük meg, hogy miénk legyen az örökség!” 15Kidobták a szőlőből, és megölték. Vajon most mit tesz velük a szőlő ura? 16Eljön és elpusztítja ezeket a bérlőket, a szőlőt pedig másoknak adja.
Amikor ezt meghallották, így szóltak:
– Ettől Isten mentsen!
17Ő azonban végigmérte őket, és ezt mondta:
– Akkor mit jelent az Írásnak ez a szava: A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkő lett? 18Aki erre a kőre zuhan, összezúzza magát; akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja.
19Az írástudók és a főpapok már abban az órában kezet akartak emelni rá, mert megértették, hogy róluk mondta a példázatot, de féltek a néptől.
20Ezután figyelték, és kémeket küldtek utána, akik őszinteséget színleltek. A saját szavaival akarták megfogni, hogy átadhassák a helytartó joghatóságának és hatalmának. 21Ezek megkérdezték tőle:
– Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, és nem vagy részrehajló, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod Isten útját. 22Szabad-e adót fizetnünk a császárnak, vagy sem?
23Ő azonban felismerte álnokságukat, és így szólt hozzájuk:
24Mutassatok nekem egy dénárt! Kinek a képe és felirata van rajta?
– A császáré – válaszolták.
25Ő pedig ezt mondta nekik:
– Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené!
26Így tehát nem tudtak belekötni szavaiba a nép előtt. Meglepődtek feleletén, és hallgattak.
27A szadduceusok közül – akik tagadják, hogy van feltámadás – odamentek hozzá néhányan, és megkérdezték:
28Mester, Mózes előírta nekünk, hogy ha valakinek meghal a testvére, akinek volt felesége, de gyermeke nem, akkor vegye el az asszonyt, és támasszon utódot testvérének. 29Nos, volt hét testvér. Az első megnősült, de gyermektelenül halt meg. 30Ekkor a második vette el az asszonyt, 31aztán a harmadik, majd sorban mind a hét, de mind úgy halt meg, hogy nem hagyott maga után gyermeket. 32Végül meghalt az asszony is. 33A feltámadáskor melyiknek lesz a felesége az asszony? Hiszen mind a hétnek a felesége volt.
34Jézus így válaszolt nekik:
– E világ gyermekei házasodnak és férjhez mennek, 35de akik méltónak ítéltetnek arra, hogy részük legyen az eljövendő világban, valamint a halottak közül való feltámadásra, azok nem házasodnak majd, és férjhez sem mennek. 36Halhatatlanok ugyanis, és hasonlóak az angyalokhoz, és a feltámadás gyermekei lévén Isten gyermekei lesznek. 37Arra pedig, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is utalt a csipkebokorról szóló szakaszban, amikor az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezte. 38Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké, mert számára mindenki él.
39Néhány írástudó ekkor így szólt:
– Mester, jól mondtad.
40Többé nem mertek kérdezni tőle semmit.
41Akkor ezt mondta nekik:
– Hogyan mondhatják, hogy a Messiás Dávid fia? 42Hiszen maga Dávid mondja a Zsoltárok könyvében: Így szólt az Úr az én uramhoz: „Ülj a jobbom felől, 43amíg lábod zsámolyává nem teszem ellenségeidet!” 44Ha tehát Dávid urának szólítja őt, hogyan lehet akkor a fia?
45Miközben az egész nép hallgatta, így szólt tanítványaihoz:
46Óvakodjatok az írástudóktól! Szeretnek hosszú köntösben járni, és szívesen veszik, ha köszöntik őket a tereken. Szeretik a fő helyeket a zsinagógákban, és szeretnek az asztalfőn ülni a lakomákon. 47Felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak. Szigorúbb ítélet vár rájuk.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet