Keresés a Bibliában

Jézus kiküldi tizenkét tanítványát (Mk 6,7-11; Lk 6,13-16; 9,1-5; 10,1-12)

10 1Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget.
2A tizenkét apostol neve pedig ez: az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére, András és Jakab, Zebedeus fia és testvére, János, 3Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámszedő, Jakab, Alfeus fia és Taddeus, 4Simon, a Kananeus és Júdás, az Iskáriótes, aki el is árulta őt.
5Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, megparancsolva nekik: Pogányokhoz vezető útra ne térjetek, samaritánusok városába ne menjetek be, 6inkább menjetek Izráel házának elveszett juhaihoz! 7Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa! 8Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! 9Ne vigyetek magatokkal se aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt az övetekben, 10se tarisznyát az útra, se két felsőruhát, se sarut, se botot: mert méltó a munkás a kenyerére.
11Ha pedig egy városba vagy faluba mentek be, tudjátok meg, hogy ki méltó ott erre, és maradjatok annál, míg csak tovább nem mentek. 12Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét, 13és ha a ház népe méltó, szálljon rá békességetek, ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok! 14Ha pedig valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja meg beszédeteket: menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról!

Keresztelő János halála (Mk 6,14; 6,17-29; Lk 9,7-9; 3,19-20)

14 1Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem meghallotta, hogy mit beszélnek Jézusról, 2és ezt mondta szolgáinak: Ez az ember Keresztelő János, ő támadt fel a halottak közül, és ezért vannak benne a csodatevő erők. 3Heródes ugyanis elfogatta Jánost, bilincsbe verette, és börtönbe záratta, testvérének, Fülöpnek a felesége, Heródiás miatt. 4János ugyanis azt mondta neki: Nem szabad együtt élned vele! 5Heródes szerette volna megöletni, de félt a sokaságtól, mert prófétának tartották. 6Amikor azonban eljött Heródes születésnapja, Heródiás leánya táncolt a társaság előtt, és ez kedvére volt Heródesnek; 7ezért esküvel fogadta, hogy bármit kér, megadja neki. 8Ő pedig anyja tanácsára így szólt: Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét. 9A király elkomorodott, de esküje és a vendégek miatt megparancsolta, hogy teljesítsék kérését. 10Elküldte embereit, lefejeztette Jánost a börtönben. 11Elhozták a fejét egy tálon, átadták a leánynak, ő pedig odavitte anyjának. 12Azután eljöttek tanítványai, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd elmentek, és hírül adták ezt Jézusnak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

14,1 Heródes Antipász, Nagy Heródes fia