Keresés a Bibliában

Az apostolok kiválasztása.

10 1Összehívta tizenkét tanítványát és hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. 2A tizenkét apostol a következő: az első Simon, másik nevén Péter, továbbá testvére András, Jakab Zebedeus fia és testvére János, 3Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Jakab Alfeus fia, és Tádé, 4a buzgó Simon és karióti Júdás, aki később elárulta őt.

Az apostolok szétküldése.

5Ezt a tizenkettőt küldte Jézus és megparancsolta nekik: „A pogányokhoz ne menjetek és a szamaritánusok városaiba be ne térjetek. 6Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. 7Menjetek és hirdessétek: közel van a mennyek országa. 8Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. 9Ne szerezzetek se arany-, se ezüst-, se rézpénzt övetekbe. 10Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se botot: megérdemli a munkás az ellátását. 11Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, ki ott az érdemes ember, és maradjatok nála, amíg tovább nem utaztok. 12Mikor pedig házába léptek, köszöntsétek: (békesség e háznak!) 13Ha valóban érdemes rá az a ház, szálljon rá békességtek, de ha nem, békességtek szálljon vissza rátok. 14Ha valaki nem fogad be titeket és szavatokra nem hallgat, menjetek ki a házából, még a városból is, és rázzátok le a port lábatokról.

Keresztelő Szent János lefejezése.

14 1Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem, hallotta Jézus hírét. 2„Ez Keresztelő János, mondta szolgáinak, föltámadt halottaiból, azért működik benne a csodatévő erő.” 3Heródes tudniillik annakidején elfogatta Jánost, bilincsbe verette és testvérének, Fülöpnek felesége, Heródiás miatt börtönbe vetette. 4János ugyanis figyelmeztette: „Nem lehet a tiéd.” 5Erre meg akarta ölni, de félt a néptől, mert prófétának tartották. 6Heródes születése napján történt, hogy Heródiás leánya táncolt a vendégek előtt. 7Annyira megtetszett Heródesnek, hogy esküvel ígérte, bármit is kér, megadja neki. 8Az pedig, előre kitanítva anyjától, így szólt: „Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét.” 9A király erre elszomorodott, de az eskü és a vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda. 10Lefejeztette tehát Jánost a börtönben. 11Fejét elhozták egy tálon és odaadták a leánynak, az meg elvitte anyjának. 12Tanítványai akkor eljöttek, elvitték a testét és eltemették. Aztán elmentek és hírül vitték Jézusnak.

KNB SZIT STL BD RUF KG