Keresés a Bibliában

A Fiú és Mózes

3 1Ezért tehát, szent testvérek, a mennyei hivatás részesei, tekintsetek a mi hitvallásunk követére és főpapjára, Jézusra, 2aki hűséges ahhoz, aki őt megbízta, mint ahogy az volt Mózes is az ő egész házában. (Szám 12,7G) 3Mert annyival nagyobb dicsőségre méltó Mózesnél, amennyivel nagyobb tisztelete van a háznál annak, aki azt alkotta. 4Mert minden háznak van építőmestere; aki pedig a mindenséget alkotta, az az Isten. 5De míg Mózes hűséges volt az ő egész házában mint szolga, mint tanúja mindannak, amit hirdetni kellett, 6addig Krisztus, mint Fiú, a saját háza fölött áll. Ez a ház mi vagyunk, ha a bizalmat és a dicsőséges reménységet mindvégig szilárdan megtartjuk.
(Szám 12,7G)

Isten szava, mint ítélet

7Ezért – amint a Szentlélek mondja:
»Ma, amikor meghalljátok az ő szavát,
8meg ne keményítsétek szíveteket,
mint a megkeseredésben, a kísértés napján a pusztában,
9ahol atyáitok megkísértettek engem a próbatételben
noha látták cselekedeteimet 10negyven éven át!
Megharagudtam ezért arra a nemzedékre,
és így szóltam: Mindig csak tévelyegnek szívükben!
Ők azonban nem ismerték fel az én útjaimat.
11Amint megesküdtem haragomban:
Nem mennek be az én nyugalmamba!« (Zsolt 95,7-11) 12Vigyázzatok, testvérek, ne legyen közületek senkiben hitetlenségre hajló gonosz szív, hogy el ne szakadjon az élő Istentől! 13Inkább buzdítsátok egymást minden egyes nap, amíg azt mondják: »ma«, nehogy megkeményítsen valakit is közületek a bűn csalárdsága. 14Mert Krisztusnak részesei lettünk, de csak akkor, ha az általa vetett alapon mindvégig erősen kitartunk, 15amíg azt mondják nekünk:
»Ma, amikor meghalljátok az ő szavát,
meg ne keményítsétek szíveteket,
mint abban a megkeseredésben!«
16Kik voltak azok, akik hallották, és megkeserítették Istent? Nemde mindnyájan, akik Mózes alatt Egyiptomból kivonultak? 17Kikre haragudott negyven esztendeig? Nemde azokra, akik vétkeztek, s akiknek a holtteste elhullott a pusztában? (Szám 14,29) 18Kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be az ő nyugalmába, ha nem azoknak, akik hitetlenek voltak? (Zsolt 95,11) 19S látjuk is, hogy nem mehettek be a hitetlenség miatt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF