Keresés a Bibliában

3 1Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra, (Zsid 4,14) 2A ki hű ahhoz, a ki őt rendelte, valamint Mózes is az ő egész házában. (Ján 17,4;4Móz 12,7) 3Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes, a mennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak. (Zak 6,12) 4Mert minden háznak van építője, a ki pedig mindent elkészített, az Isten az. (Zsid 2,16;19,15; Zsid 4,12) 5Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára, (Zsid 3,6;4,14) 6Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, a kinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk. (1Kor 3,16;6,19) 7Annakokáért a mint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok, (Zsolt 95,7-11) 8Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában, (2Móz 17,2-7) 9A hol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem és látták az én cselekedeteimet negyven esztendeig. (2Pét 3,10-12) 10Azért megharagudtam arra a nemzetségre és mondám: mindig tévelyegnek szivökben; ők pedig nem ismerték meg az én útaimat. (Ésa 40,6.1Pét;1,24) 11Úgy hogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. (4Móz 14,21-24) 12Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon; (5Móz 29,18) 13Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által: (Zsid 10,25; Júd 1,21-23) 14Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk. (5Móz 32,35) 15E mondás szerint: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor. (Zsid 12,29) 16Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallák? Nemde mindazok, a kik kijövének Égyiptomból Mózes által? (4Móz 14,24.30) 17Kikre haragudott vala pedig meg negyven esztendeig? avagy nem azokra-é, a kik vétkeztek, a kiknek testei elhullottak a pusztában? (1Ján 1,5) 18Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek? (4Móz 14,22) 19Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. (Mát 10,32)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet