Keresés a Bibliában

57Azután eljött az ideje, hogy Erzsébet szüljön; és fiút szült. 58Meghallották szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy irgalmasságot cselekedett vele, és együtt örvendeztek vele. 59Történt pedig, hogy a nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. 60De az anyja így szólt: »Semmiképpen sem, hanem Jánosnak fogják hívni.« 61Erre azt mondták: »De hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így neveznének.« 62Megkérdezték tehát az apját, hogyan akarja őt nevezni. 63Ő pedig írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá: »János a neve.« Mindnyájan elcsodálkoztak. 64Erre azonnal megnyílt a szája és a nyelve, megszólalt, és magasztalta Istent. 65Félelem szállta meg összes szomszédjukat, s e dolgok híre elterjedt Júdea egész hegyvidékén. 66Mindannyian, akik hallották, a szívükbe vésték ezt, és kérdezték: »Mi lesz ebből a gyermekből?« Mert az Úr keze volt vele.
67Apja pedig, Zakariás, betelt Szentlélekkel és így jövendölt:

68»Áldott az Úr, Izrael Istene,
mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.

(Zsolt 41,14)

69Az üdvösség jelét támasztotta nekünk,
Dávidnak, az ő szolgájának házában,

70amint megmondta szentjeinek ajkával,
ősidőktől fogva prófétái által.

71Megmentett minket ellenségeinktől,
és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket;

72hogy irgalmasságot cselekedjék atyáinkkal,
és megemlékezzék szent szövetségéről,

73az esküről, melyet Ábrahám atyánknak esküdött,
hogy majd megadja nekünk,

(Zsolt 105,8; 106,45; Lev 26,42 )

74hogy ellenségeink kezéből megszabadulva,
félelem nélkül szolgáljunk neki,

75szentségben és igazságban színe előtt
életünknek minden napján.

76Téged pedig, gyermek,
a Magasságbeli prófétájának fognak hívni:
mert az Úr színe előtt fogsz járni,
hogy előkészítsd az ő útját,

77és népét az üdvösség ismeretére tanítsd,
bűneik bocsánatára,

78Istenünk mélységes irgalmából,
amellyel meglátogatott minket a magasságban felkelő,

79hogy fényt hozzon azoknak,
akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek
,
s hogy lépteinket a békesség útjára igazítsa«.

80A gyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában volt addig a napig, amíg nyilvánosan fel nem lépett Izraelben.

KNB SZIT STL BD RUF KG