Keresés a Bibliában

57Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. 58Szomszédai és rokonai meghallották, milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és együtt örültek vele. 59A nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja után Zakariásnak akarták nevezni. 60Anyja azonban így szólt:
– Nem, hanem János lesz a neve.
61Mire ezt mondták neki:
– Senki sincs a rokonságodban, akit így hívnak.
62Intettek hát az apjának, hogy minek akarja nevezni. 63Ő táblát kért, és ráírta: „János a neve.” Erre mindenki elcsodálkozott. 64Abban a pillanatban megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta Istent. 65Félelem szállta meg a környék lakóit, és Júdea egész hegyvidékén beszéltek minderről. 66Akik hallottak róla, szívükbe vésték, és így szóltak: „Vajon mi lesz ebből a gyermekből?” Az Úr keze pedig valóban vele volt.
67Apja, Zakariás, eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:

68Áldott az Úr, Izrael Istene,
mert meglátogatta népét, és megszabadította.
69Nyilvánvalóvá tette szabadítását szolgájának, Dávidnak házában,
70ahogy megígérte szent prófétái által régen:
71szabadulást ellenségeinktől,
és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket;
72hogy irgalmas lesz atyáinkhoz,
és megemlékezik szent szövetségéről,
73az esküről, amelyet atyánknak, Ábrahámnak tett.
Megadja nekünk, 74hogy ellenségeink kezéből megszabadulva
félelem nélkül szolgáljuk őt
75szentségben és igazságban
színe előtt életünk minden napján.
76Téged pedig, gyermek, a Magasságos
prófétájának neveznek majd.
Az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait,
77hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére
bűneik bocsánata által.
78Istenünk könyörülő irgalma folytán
meglátogat minket a magasságból felkelő Nap,
79hogy világosság legyen azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak;
hogy lábunkat a békesség útján vezesse.

80A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izraelben.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,69 Más fordítás: „Az üdvösség erejét támasztotta nekünk szolgája, Dávid házában”; „Erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából”. A „szabadítás”, az „üdvösség ereje”, az „erős szabadító” a görög kerasz szótériasz, az „üdvösség szarva” kifejezést értelmezi. A szarv a hatalom, elsősorban a katonai hatalom jelképe (vö. MTörv 33,17). Egyértelmű, hogy Zakariás éneke a Messiás érkezését ünnepli. A Messiás érkezéséről a Lk már korábban is hírt adott: 1,33 skk.