Keresés a Bibliában

51 1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára; (Józs 2,9-24) 2Mikor ő hozzá ment Nátán, a próféta, minekutána Bethsabéval vétkezett. (2Sám 12,1-9) 3Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet! (Zsolt 31,19) 4Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet; (2Sám 11,4-15) 5Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. (Dán 5,21.1Sám;2,7; Dán 2,21) 6Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, a mi gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. (Zsolt 60,5; Jób 21,22-29) 7Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. (Jób 14,4) 8Ímé te az igazságban gyönyörködöl, a mely a vesékben van, és bensőmben bölcseségre tanítasz engem. (Zsolt 101,3-8) 9Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. 10Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, a melyeket összetörtél. 11Rejtsd el orczádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. (Zsolt 132,13.14) 12Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. (Jer 32,39) 13Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. 14Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. 15Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. (Ésa 37,29.33-35) 16Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. (2Sám 11,15.17) 17Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet. (Ésa 37,36) 18Mert nem kivánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égőáldozatban sem gyönyörködöl. 19Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg! (Zsolt 34,19) 20Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kőfalait. (Zsolt 50,14) 21Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai; az égő és egész áldozat: akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal. (3Móz 1,3-9;7,8;11,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG