Keresés a Bibliában

13 1Az atyafiúi szeretet maradjon meg. (Zsid,13 2. Jak. 4,8. 2 Pét. 1,7. 1 Ján. 3,18. 1 Tim. 1,5.) 2A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg. (Zsid,13 3. Ján. 1,12. 13. 3,3. Jak. 1,18. Zsid. 4,12.) 3Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint a kik magatok is testben vagytok. (Mát 25,36-40) 4Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten. (1Kor 6,9) 5Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, a mitek van; mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled; (1Tim 6,6.8;5Móz 31,8) 6Úgy hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat én nékem? (Zsolt 118,6) 7Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, a kik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket. (1Kor 11,1) 8Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid,13 6. 7. Dán. 2,34. 44. 45.) 9Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni; mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősíttessék meg a szív, nem ennivalókkal, a melyeknek semmi hasznát sem veszik azok, a kik azok körül járnak. (Eféz 2,22; Zsid 3,6; Róm 12,1; Zsid 13,15; Zsolt 51,19) 10Van oltárunk, a melyről nincs joguk enni azoknak, a kik a sátornak szolgálnak. (Gal 5,4) 11Mert a mely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül. (Ján 19,17-20) 12Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett. (Ésa 8,14; Róm 9,32.33.1Kor;1,23.1Thess;5,9) 13Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozván. (2Móz 19,5.6; Jel 1,6; Ésa 3,21) 14Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. (Hós 2,22; Róm 9,25;11,30.31) 15Annakokáért ő általa vigyünk dícséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét. (Hós 14,3) 16A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. (Fil 4,18) 17Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ. (1Thess 5,12;Ezék 3,17) 18Imádkozzatok érettünk. Mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezvén mindenekben tisztességesen forgolódni. (Róm 13,4.3) 19Kiváltképen pedig arra kérlek, hogy ezt cselekedjétek, hogy mihamarább visszaadhassam néktek. (Zsid,13 12. 3. 9. Tit. 2,7. 8.) 20A békesség Istene pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust, (Ján 10,11) 21Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, a mi kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. (Zsid 4,8;5,9; Róm 13,7) 22Kérlek pedig titeket atyámfiai, szívleljétek meg ez intő beszédet, hiszen röviden is írtam néktek. (Eféz 6,5.6; Tit 2,9) 23Legyen tudtotokra, hogy a mi atyánkfia Timótheus kiszabadult, a kivel ha csakhamar eljő, meglátogatlak titeket. (Mát 5,10.39) 24Köszöntsétek minden előljárótokat és a szenteket mind. Köszöntenek titeket az Olaszországból valók. (Luk 12,47.15;3,14.17;4,14.16) 25Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen! (Zsid 4,1;3,18; Luk 9,23.24; Ján 13,15; Mát 16,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet