Keresés a Bibliában

5 1Azután ismét felemelém szemeimet, és látám, hogy ímé, egy könyv repül vala. (1Móz 25,23; Róm 9,13) 2És monda nékem: Mit látsz te? És én mondám: Látok egy repülő könyvet, húsz sing a hossza és tíz sing a széle. (Ezék 25,13) 3És monda nékem: Ez az átok, a mely kihat az egész föld színére; mert mindaz, a ki lop, ehhez képest fog innen kiirtatni, és mindaz, a ki hamisan esküszik, ehhez képest fog innen kiirtatni. (Zsid 4,15) 4Kibocsátom ezt, szól a Seregeknek Ura, és bemegy a lopónak házába, és annak házába, a ki hamisan esküszik az én nevemre, és ott marad annak házában, és megemészti azt, s annak fáit és köveit. (2Móz 34,28.1Kir;19,8) 5Majd kijöve az angyal, a ki beszél vala velem, és monda nékem: Emeld csak fel szemeidet, és lásd meg: micsoda az, a mi kijön? (Ésa 1,2.3) 6És mondám: Micsoda ez? Ő pedig mondá: Az, a mi kijön, mérőedény. És mondá: Ilyen a formájok az egész földön. (5Móz 8,3) 7És ímé, egy kerek ón-darab repül vala, és ül vala egy asszony a mérő-edény közepében. (3Móz 22,21.22) 8És mondá: Ez az istentelenség. És veté ezt a mérő-edény közepébe, a darab ónt pedig veté annak szájára. (Zsolt 91,11.12) 9És felemelém szemeimet, és látám, hogy ímé, két asszony jöve elő, és szél vala szárnyaikban, és szárnyaik olyanok, mint az eszterágnak szárnyai, és felemelék a mérő-edényt a föld és az ég közé. (Ésa 1,11; Ámós 5,21) 10És mondám az angyalnak, a ki beszél vala velem: Hová viszik ezek a mérő-edényt? (Zsolt 113,3;114,2) 11És mondá nékem: Hogy házat építsenek annak a Sineár földén, és oda erősítsék, és ott hagyják azt a maga helyén. (1Móz 11,2-6)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet