Keresés a Bibliában

6 1Majd megfordulék és felemelém szemeimet, és látám, hogy ímé négy szekér jön vala ki két hegy közül, és azok a hegyek ércz-hegyek. (5Móz 6,13) 2Az első szekérben veres lovak, a második szekérben fekete lovak; (Préd 5,6.3Móz;22,19) 3És a harmadik szekérben fehér lovak; a negyedik szekérben pedig tarka lovak, erősek. (Zak 14,3; Márk 1,14) 4És megszólalék, és mondám az angyalnak, a ki beszél vala velem: Mik ezek, Uram? (2Móz 26,14) 5Az angyal felele, és mondá nékem: Ezek az égnek négy szele, jőnek az egész föld Ura mellett való szolgálatukból. (Dán 7,2) 6A melyben a fekete lovak vannak, észak földére mennek, és a fehérek mennek utánok, a tarkák pedig a dél földére mennek; (4Móz 8,11-19) 7Az erősek is mennek és kivánják eljárni a földet. És mondá: Menjetek, járjátok el a földet; és eljárák a földet. (Ésa 9,1.2) 8Majd híva engem, és beszéle velem, mondván: Lásd! Az észak földére menők lecsendesíték lelkemet északnak földén. (5Móz 33,9.10) 9És szóla az Úr hozzám, mondván: (3Móz 10,11;Agge 1,13; Jel 1,20) 10Végy a számkivetésből valóktól: Heldaitól, Tóbiástól és Jedajától; és menj be azon a napon, menj be Jósiának, a Sefániás fiának házába, a kik Babilonból jöttenek, (Zak 13,47; Ezék 47,10) 11Végy ugyanis ezüstöt és aranyat, és csinálj koronákat, és tedd Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak fejére! (Zak 19,27) 12És szólj néki, mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura, mondván: Ímé, egy férfiú, a neve Csemete, mert csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát! (Ésa 60,21; Eféz 4,6) 13Mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz kettőjük között. (Zak 11,4) 14És a koronák legyenek Hélemnek, Tóbiásnak, Jedajának és Hénnek, a Sefániás fiának emlékjelei az Úr templomában. (Márk 1,39; Luk 4,15.44; Csel 10,38) 15És a messzelakók eljőnek és építenek az Úr templomában, és megtudjátok, hogy a Seregeknek Ura küldött el engem hozzátok. Így lesz, ha hallgattok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára! (Ámós 5,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet