Keresés a Bibliában

3 1Emlékeztessed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek, (Róm 13,1.2.1Pét;2,13-15) 2Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanusítván minden ember iránt. (Fil 4,5; Zsid 12,14) 3Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irígységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk. (1Kor 6,9-11; Eféz 2,1-3) 4De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent, (Ján 3,16) 5Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által, (Eféz 2,8.9) 6Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által; (Csel 13,39;Ján 1,17) 7Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. (Róm 8,16.17)

KNB SZIT STL BD RUF KG