Keresés a Bibliában

3 1Emlékeztessed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek, (Róm 13,1.2.1Pét;2,13-15) 2Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanusítván minden ember iránt. (Fil 4,5; Zsid 12,14) 3Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irígységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk. (1Kor 6,9-11; Eféz 2,1-3) 4De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent, (Ján 3,16) 5Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által, (Eféz 2,8.9) 6Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által; (Csel 13,39;Ján 1,17) 7Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. (Róm 8,16.17) 8Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előljárni azok, a kik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek; (Tit,3 14. Tit 2,14.) 9A balgatag vitatkozásokat azonban és a nemzetségekről való tudakozásokat, és a civakodást és a törvény felől való harczokat kerüld; mert haszontalanok és hiábavalók. (1Tim 1,4;4,7) 10Az eretnek embert egy vagy két intés után kerüld; (Mát 18,15-17) 11Tudván, hogy az ilyen romlott, és vétkezik, önmaga is kárhoztatván magát. (2Sám 8,1;Dán 6,16-22) 12Mikor Ártemást vagy Tikhikust hozzád küldöm, siess hozzám jőni Nikápolyba; mert elhatároztam, hogy ott töltöm a telet. (1Tim 2,5;1Ján 2,1) 13A törvénytudó Zénást és Apollóst gondosan indítsd útnak, hogy semmiben se legyen fogyatkozásuk. (Csel 18,24) 14Tanulják meg pedig a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől a szükséges hasznokra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. (3Móz 16,3-16;Tit 9,14) 15Köszöntenek téged a velem levők mindnyájan. Köszöntsd azokat, a kik szeretnek minket hitben. Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet