Keresés a Bibliában

1 1Pál, Istennek szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hite és a kegyesség szerint való igazságnak megismerése szerint, (Tit 12,29) 2Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte, (Ján 8,47) 3Megjelentette pedig a maga idejében az ő beszédét a prédikálás által, a mely reám bízatott a mi megtartó Istenünknek parancsolata szerint; Titusnak, a közös hit szerint való igaz fiamnak: (Eféz 1,9;Csel 9,6.15.20.24) 4Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Megtartónktól. (2Pét 2,20.21) 5A végett hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, a miképen én néked meghagytam; (Mát 10,32) 6Ha van feddhetetlen, egy feleségű férfiú, a kinek hívő, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak. (1Tim 3,2-5.12) 7Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő; (1Pét 1,7.2Pét;3,9) 8Hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, maga tűrtető; (Mát 10,42;25,40) 9A ki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket. (Márk 16,16) 10Mert van sok engedetlen, hiába való beszédű és csaló, kiváltképen a körülmetélkedésből valók, (Csel 15,1; Gal 1,6.7.2Tim;2,18) 11A kiknek be kell dugni a szájokat; a kik egész házakat feldúlnak, tanítván rút nyereség okáért, a miket nem kellene. (1Móz 22,16) 12Azt mondta valaki közülök, az ő saját prófétájok: A krétaiak mindig hazugok, gonosz vadak, rest hasak. (1Móz 12,3;17,4.5) 13E bizonyság igaz: annakokáért fedd őket kímélés nélkül, hogy a hitben épek legyenek, (1Móz 4,4.5; Tit 12,24) 14Nem ügyelvén zsidó mesékre, és az igazságot megvető emberek parancsolataira. (Csel 15,1.1Tim;1,4) 15Minden tiszta a tisztáknak: de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta; hanem megfertőztetett azoknak mind elméjök, mind lelkiismeretök. (Róm 14,20.23) 16Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivelhogy útálatosak és hitetlenek és minden jó cselekedetre méltatlanok. (2Tim 3,2.5)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet