Keresés a Bibliában

17Mikor pedig este lőn, oda méne a tizenkettővel. (Ésa 9,6.7; Jer 23,5) 18És a mikor leülnek és esznek vala monda Jézus: Bizony mondom néktek, egy közületek elárul engem, a ki velem eszik. (Mát 26,20-29; Luk 22,14-23; Ján 13,21-26) 19Ők pedig kezdének szomorkodni és néki egyenként mondani: Csak nem én? A másik is: Csak nem én? (Mát 6,31-34; Jak 1,5-7) 20Ő pedig felelvén, monda nékik: Egy a tizenkettő közül, a ki velem együtt márt a tálba. (Mát 1,20) 21Az embernek Fia jóllehet elmegy, a mint meg van írva felőle; de jaj annak az embernek, a ki az embernek Fiát elárulja; jobb lenne annak az embernek, ha nem született volna. (Mát 3,16.17) 22És mikor ők evének, vévén Jézus a kenyeret, és hálákat adván, megtöré és adá nékik, mondván: Vegyétek, egyétek; ez az én testem. (1Kor 11,23-25) 23És vévén a poharat, és hálákat adván, adá nékik; és ivának abból mindnyájan; (Mát 1,16;13,55) 24És monda nékik: Ez az én vérem, az új szövetség vére, a mely sokakért kiontatik. (Mát 6,21) 25Bizony mondom néktek, nem iszom többé a szőlőtőnek gyümölcséből mind ama napig, a mikor mint újat iszom azt az Isten országában. (Eféz 6,14) 26És dicséretet énekelve kimenének az olajfák hegyére. (Mát 24,44.46.47)

KNB SZIT STL BD RUF KG


14És mikor eljött az idő, asztalhoz üle, és a tizenkét apostol ő vele egyetembe. (Mát 26,20-30; Márk 14,17-26; Ján 13,21-26) 15És monda nékik: Kívánva kívántam a husvéti bárányt megenni veletek, melőtt én szenvednék: (Luk 1,20;Malak 3,1; Mát 11,10; Márk 1,2; Luk 1,17) 16Mert mondom néktek, hogy többé nem eszem abból, míglen beteljesedik az Isten országában. (Mát 21,9; Márk 11,9; Luk 19,38; Zsolt 118,26) 17És a pohárt vévén, minekutána hálákat adott, monda: Vegyétek ezt, és osszátok el magatok között: (Csel 10,40.41) 18Mert mondom néktek, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből, míglen eljő az Isten országa. (Márk 14,25) 19És minekutána a kenyeret vette, hálákat adván megszegé, és adá nékik, mondván: Ez az én testem, mely ti érettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. (1Kor 11,24.25) 20Hasonlóképen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik. (Dán 9,26) 21De ímé annak a keze, a ki engem elárul, velem van az asztalon. (Mát 26,21-23) 22És az embernek Fia jóllehet, elmegy, mint elvégeztetett: de jaj annak az embernek, a ki által elárultatik! (Mát 26,24; Márk 14,21;Zsolt 41,10; Dán 9,26) 23És ők kezdék egymás között kérdezni, vajjon ki lehet az ő közöttük, a ki ezt meg fogja tenni? (Ján 15,26;Csel 1,4;2,1-4)

KNB SZIT STL BD RUF KG


21Mikor ezeket mondja vala Jézus, igen nyugtalankodék lelkében, s bizonyságot tőn, és monda: Bizony, bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. (Mát 26,21; Márk 14,18; Luk 22,21) 22A tanítványok ekkor egymásra tekintének bizonytalankodva, hogy kiről szól. (Ján 20,30) 23Egy pedig az ő tanítványai közül a Jézus kebelén nyugszik vala, a kit szeret vala Jézus. (Ján 21,20) 24Int azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, a kiről szól? (Mát 28,19; Márk 16,15; Luk 24,49) 25Az pedig a Jézus kebelére hajolván, monda néki: Uram, ki az? (Mát 26,57; Márk 14,53; Luk 22,54) 26Felele Jézus: Az, a kinek én a bemártott falatot adom. És bemártván a falatot, adá Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának. (Mát 26,69; Márk 14,66.67; Luk 22,56)

KNB SZIT STL BD RUF KG