Keresés a Bibliában

35És felele Jézus és monda, a mint a templomban tanít vala: Mi módon mondják az írástudók, hogy a Krisztus Dávidnak Fia? (Mát 22,41-46; Luk 20,41-44) 36Hiszen Dávid maga mondotta a Szent Lélek által: Monda az Úr az én uramnak: ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul. (Zsolt 110,1;2Sám 23,2) 37Tehát maga Dávid nevezi őt Urának, mimódon fia hát néki? És a nagy sokaság örömest hallgatja vala őt. (2Móz 8,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG


41Monda pedig nékik: Mimódon mondják, hogy a Krisztus Dávidnak fia? (Mát 22,42-45; Márk 12,35-37) 42Holott maga Dávid mondja a zsoltárok könyvében: Monda az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbkezem felől, (Zsolt 110,1) 43Míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul. (Luk,20 33.;Luk,20 14. 15.) 44Dávid azért Urának mondja őt, mimódon fia tehát néki?

KNB SZIT STL BD RUF KG