Keresés a Bibliában

8 1És lőn ezután, hogy ő jár vala városonként és falunként, prédikálván és hirdetvén az Isten országát, és vele a tizenkettő, (Mát 5,25.26) 2És némely asszonyok, a kiket tisztátalan lelkektől és betegségekből gyógyított meg, Mária, a ki Magdalénának neveztetik, kiből hét ördög ment ki, (Mát 27,56;Márk 16,9; Ján 19,25) 3És Johanna, Khúzának, a Heródes gondviselőjének felesége, és Zsuzsánna, és sok más asszony, kik az ő vagyonukból szolgálának néki. (Ján 11,2) 4Mikor pedig nagy sokaság gyűlt egybe, és minden városból mentek vala ő hozzá, monda példázat által: (Luk 19,43.44;21,23.24) 5Kiméne a magvető, hogy elvesse az ő magvát: és magvetés közben némely esék az útfélre; és eltapostaték, és az égi madarak megevék azt. (Mát 13,3-9; Márk 4,1-20) 6És némely esék a kősziklára; és mikor kikelt, elszárada, mert nem vala nedvessége. (Préd 12,15) 7Némely esék a tövis közé; és a tövisek vele együtt növekedvén, megfojták azt. (Luk 19,42-44; Mát 3,8-10) 8Némely pedig esék a jó földbe; és mikor kikelt, százannyi hasznot hoza. Ezeket mondván, kiált vala: A kinek van füle a hallásra, hallja. (Mát 6,9) 9És megkérdék őt az ő tanítványai, mondván: Mi lehet e példázat? (Mát 5,44;Zsolt 22,19) 10Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkait értsétek; egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és hallván ne értsenek. (Ésa 6,9; Mát 13,13-15) 11A példázat pedig ez: A mag az Isten beszéde. (Zsolt 69,22) 12Az útfélen valók pedig azok, a kik hallják; aztán eljő az ördög, és kikapja az ígét az ő szívökből, hogy ne higyjenek és ne idvezüljenek. (Mát 13,18-23; Márk 4,15-20) 13És a kősziklán valók azok, a kik, mikor hallják, örömmel veszik az ígét; de ezeknek nincs gyökerük, a kik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak. (Mát 27,37; Márk 15,26; Ján 19,19) 14És a melyik a tövis közé esett, ezek azok, a kik hallották, de elmenvén, az élet gondjaitól, és gazdagságától és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. 15A melyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, a kik a hallott ígét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. (Mát 7,7) 16Senki pedig, ha gyertyát gyújt, be nem fedi azt valami edénynyel, sem az ágy alá nem rejti; hanem a gyertyatartóba teszi, hogy a kik bemennek, lássák a világot. (Luk 11,33; Mát 5,15) 17Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne; és nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jőne. (Luk 12,2; Jób 12,22; Mát 10,26; Márk 4,22) 18Meglássátok azért, mimódon hallgatjátok: mert a kinek van, annak adatik; és a kinek nincs, még a mijét gondolja is hogy van, elvétetik tőle. (Luk 19,26; Mát 13,12;25,29; Márk 4,25) 19Jövének pedig hozzá az ő anyja és atyjafiai, de nem tudtak hozzá jutni a sokaság miatt. (Mát 13,46-50) 20És tudtára adák néki, mondván: A te anyád és atyádfiai künn állnak, téged akarván látni. (Mát 9,32-34) 21Ő pedig felelvén, monda nékik: Az én anyám és az én atyámfiai ezek, a kik az Isten beszédét hallgatják, és megcselekszik azt. (Mát 13,31.32; Márk 4,31) 22Lőn pedig egy napon, hogy beméne a hajóba ő és az ő tanítványai; és monda nékik: Menjünk a tónak túlsó partjára. És elindulának. (Mát 8,23-27; Márk 4,37-41) 23De hajózásuk közben elszenderedék; és szélvész csapott le a tóra, és megmerülének, és veszedelemben valának. (Mát 12,24-32; Márk 3,22-30) 24És hozzá menvén, felkölték őt mondván: Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felserkenvén, megdorgálá a szelet és a víznek habjait; és megszűnének, és lőn csendesség. (Mát 9,35; Márk 6,6) 25És monda nékik: Hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki? (Csel 19,13) 26És evezének a Gaderénusok tartományaiba, mely Galileával átellenben van. (Mát 8,28-34; Márk 5,1-17) 27És mikor ő kiment a földre, jöve elébe a városból egy ember, kiben ördögök voltak sok időtől fogva, sem ruhába nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban. (Mát 25,10-12;Mát 7,21;25,42.43) 28És mikor meglátta Jézust, felkiálta és lábai elé esék néki, és fenszóval monda: Mi közöm van nékem te veled, Jézus, felséges Istennek Fia? kérlek téged, ne gyötörj engem. (Mát 7,22.23) 29Mert azt parancsolá annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből. Mert gyakran elragadá őt: annakokáért lánczokkal és békókkal megkötözve őrizteték; de a kötelékeket elszaggatván, az ördögtől a pusztákba hajtaték. (Mát 12,30) 30Megkérdé pedig őt Jézus, mondván: Mi a neved? És ő monda: Légió; mert sok ördög ment vala bele. (Mát 12,43-45) 31És kérék őt, hogy ne parancsolja nékik, hogy a mélységbe menjenek. (Róm 15,14.18.19.24) 32Vala pedig ott egy nagy disznónyáj, legelészve a hegyen; és kérék őt, hogy engedje meg nékik, hogy azokba menjenek. És megengedé nékik. (2Pét 2,20.21) 33És minekutána kimentek az ördögök az emberből, bemenének a disznókba; és a disznónyáj a meredekről a tóba rohana, és megfullada. (Luk 1,48) 34A pásztorok pedig látván mi történt, elfutának, és elmenvén, hírré adák a városban és a falukban. (Luk 10,28; Péld 8,32) 35Kimenének azért megnézni mi történt; és menének Jézushoz, és ülve találák az embert, kiből az ördögök kimentek, felöltözve és eszénél, a Jézus lábainál; és megfélemlének. (Mát 12,38-40; Márk 8,12;Jón 2,1.2.11) 36Elbeszélék pedig nékik azok is, a kik látták, mimódon szabadult meg az ördöngős. (Mát 12,41-42) 37És kéré őt a Gadarénusok körül való tartományok egész sokasága, hogy ő közülök menjen el, mert felette igen félnek vala: ő pedig beülvén a hajóba, visszatére. (1Kir 10,1;Mát 3,17.1Tim;3,16) 38Kéré pedig őt az az ember, a kiből az ördögök kimentek, hogy ő vele lehessen; de Jézus elbocsátá őt, mondván: (Jón 3,3-5; Mát 12,41;Luk 3,22) 39Térj vissza házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elméne azért, hirdetvén az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ő vele. (Luk 8,16; Mát 5,15; Márk 4,21) 40És lőn, hogy mikor Jézus visszatért, a nép örömmel fogadá őt; mert mindnyájan várják vala őt. (Mát 6,22) 41És ímé eljöve egy ember, kinek Jairus vala neve, ki a zsinagógának feje volt; és Jézus lábai előtt leesvén, kéré őt, hogy menjen be az ő házába; (Mát 9,18-26; Márk 5,22-43) 42Mert vala néki egy egyetlen leánya, mintegy tizenkét esztendős, és az halálán volt. Mikor pedig ő méne, a sokaság szorongatá őt. (Mát 12,11) 43És egy asszony, ki vérfolyásban volt tizenkét esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani, 44Hátulról hozzá járulván, illeté az ő ruhájának peremét; és azonnal elálla vérének folyása. (Márk 7,3.8) 45És monda Jézus: Ki az, a ki engem illete? És mikor mindnyájan tagadták, monda Péter és a kik ő vele valának: Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és azt mondod: Ki az, a ki engem illete? (Mát 23,25) 46Jézus pedig monda: Illete engem valaki; mert én észrevettem, hogy erő származék ki tőlem. 47Mikor pedig látta az asszony; hogy nem maradt titokban, reszketve előjöve és előtte leesvén, megjelenté néki az egész sokaság előtt, miért illette őt, és hogy azonnal meggyógyult. 48És ő monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel! (Luk 7,50;17,19;18,42; Mát 9,22; Márk 5,34;10,52) 49Mikor még a szó szájában vala, eljöve egy ember a zsinagóga fejének házától, mondván néki: Meghalt a leányod; ne fáraszd a Mestert! (Luk 20,45-47; Mát 23,6.7; Márk 12,38.39) 50Jézus pedig mikor ezt hallotta, felele néki, mondván: Ne félj; csak higyj, és megtartatik. (Máté 25,34-36.40) 51Bemenvén pedig a házba, senkit nem bocsáta be, csak Pétert, Jakabot, Jánost és a leányzó atyját és anyját. 52Sírának pedig mindnyájan, és gyászolák azt; ő pedig monda: Ne sírjatok; nem halt meg, hanem aluszik. (Mát 23,4; Csel 15,10) 53És kineveték őt, tudván, hogy meghalt. (Mát 23,29.31) 54Ő pedig mindenkit kiküldvén, és a leányzó kezét megfogván, kiálta, mondván: Leányzó, kelj fel! (Mát 23,31) 55És visszatére annak lelke, és azonnal fölkele; és ő parancsolá, hogy adjanak néki enni. (Csel 12,2;7,59;5,40) 56És elálmélkodának annak szülei; ő pedig megparancsolá, hogy senkinek ne mondják, a mi történt. (Mát 23,34.35)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet