Keresés a Bibliában

8Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett. 9És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének. (Péld 30,12.13) 10És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: (Mát 23,5;Luk 5,30) 11Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Mát 9,12.13) 12Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban. 13És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala: (Zsolt 103,20.21) 14Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat! (Mát 23,12.1Pét;5,5; Luk 14,16) 15És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nékünk. (Mát 19,13-15; Márk 10,13) 16Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala. (Mát 9,16; Márk 2,21) 17És ezt látván, elhirdeték, a mi nékik a gyermek felől mondatott vala. (Mát 9,17; Márk 2,22) 18És mindenek, a kik hallák, elcsodálkozának azokon, a miket a pásztorok nékik mondottak. (Luk 12,2; Jób 12,22; Mát 10,26; Márk 4,22) 19Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala. (Luk 19,26; Mát 13,12;25,29; Márk 4,25) 20A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dícsérvén az Istent mind azok felől, a miket hallottak és láttak, a mint nékik megmondatott. (5Móz 23,25;Mát 12,1-5)

KNB SZIT STL BD RUF KG