Keresés a Bibliában

7És nem volt nékik gyermekük, mert Erzsébet meddő vala, és mind a ketten immár idős emberek valának. (Ésa 65,13.14) 15Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szent Lélekkel még az ő anyjának méhétől fogva. (4Móz 6,3; Bir 13,4-5.1Sám;1,11) 26A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, a melynek neve Názáret, 34Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek?

KNB SZIT STL BD RUF KG


11Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. (Márk 1,8; Ján 1,26.27.33;Csel 1,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG


7És prédikála, mondván: Utánam jő, a ki erősebb nálam, a kinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván, sarujának szíjját megoldjam.

KNB SZIT STL BD RUF KG


16Felele János mindeneknek, mondván: Én ugyan keresztellek titeket vízzel; de eljő, a ki nálamnál erősebb, a kinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam: az majd keresztel titeket Szent Lélekkel és tűzzel: (Mát 3,11;Csel 1,5;2,1-4)

KNB SZIT STL BD RUF KG